Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха 22 съдии за висок професионализъм при изпълнение на конкретна задача

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на членовете на Съдийската колегия – Георги Чолаков – председател на ВАС, Атанаска Дишева, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков, поощри 22-ма съдии – членове на работни групи, сформирани с решение по протокол № 7/27.05.2020 г., т. 7.2, т. 7.3 и т. 7.4 на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия. Постоянно действащите работни групи за наказателни дела, граждански, търговски и фирмени дела, и административни дела бяха сформирани към Комисията относно допълване кодовете и определяне на коефициенти за тежест за целите на отчитане в модула за натовареност в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Основните задачи пред работните групи са допълване на Номенклатурата на статистическите кодове, разпределянето им в групи по законово основание и определяне на коефициент за тежест в съответните Приложения към Правилата за оценка натовареността на съдиите, включително изменения и допълнения на ПОНС и други въпроси, свързани с натовареността.

Поощрени, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3,  т. 1 от ЗСВ с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 500 лв. за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения са: Станислав Петров Георгиев – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Теодорина Михайлова Димитрова-Николова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново, Радостина Владимирова Данаилова – съдия в Софийски градски съд, Мария Кирилова Терзийска – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, Владислава Александрова Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит, Десислава Георгиева Манасиева – Жекова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Районен съд – Варна, Калин Иванов Калпакчиев – съдия в Апелативен съд – София, Даниела Велинова Борисова-Райчинова – съдия в Софийски градски съд, Иваничка Димитрова Славкова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, Мариета Христова Райкова – Пашова – административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд,  Магдалена Дочева Станчевска – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Ловеч, Младен Петров Димитров – административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново, Гергана Богомилова Цонева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд, Галина Петкова Пачовска-Карагьозова – съдия във Върховния административен съд, Весела Орлинова Павлова – съдия във Върховния административен съд, Елена Атанасова Янакиева – административен ръководител – председател на Административен съд – Варна, Любка Петрова Петрова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Административен съд – София-град, Лилия Александрова Василева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Административен съд – Бургас, Йорданка Христова Матева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Административен съд – Велико Търново, Явор Иванов Колев – административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив, Игнат Цветков Колчев – административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян, Галина Атанасова Стойчева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил.

Колегията предостави решението на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.

Facebook logo
Бъдете с нас и във