Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Евгения Петкова - съдия в РС–Монтана с личен почетен знак първа степен – златен и 1000 лв.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Евгения Костадинова Петкова - съдия в Районен съд – Монтана, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Петкова е поощрена по предложение от Милена Бранкова -  и.ф. председател на Окръжен съд – Монтана, във връзка с предстоящото ѝ пенсиониране. Тя има над 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт, работила е последователно като стажант-съдия, нотариус, съдия в районен и окръжен съд, заместник-председател на Районен съд – Монтана, а от м. ноември 2010 г. и до настоящия момент е съдия в районния съд.

В предложението за поощряване е посочено, че „в продължителния си стаж съдия Петкова винаги е проявявала висок професионализъм, изпълнявала е безупречно и образцово служебните си задължения, проявявала е високи нравствени качества. С достойното си поведение – лично, професионално и обществено, е дала своя значителен принос за укрепване авторитета на съда“. Отчетено е, че съдия Петкова винаги е работила при натовареност, близка до най-високата за Районен съд – Монтана, а постановените от нея актове се отличават със срочност и ниска отменяемост.

С решение на съдийската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Евгения Костадинова Петкова е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана, считано от 14.03.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във