Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха и освободиха от длъжност няколко обвинители и следователи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл.303, ал.2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ - Николай Стефанов Филчев – следовател в Националната следствена служба, Кънчо Иванов Митов – следовател в Националната следствена служба и Вельо Борисов Велев – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и с парична награда от 1 000 лв., на основание чл.303, ал. 3, т. 1, във връзка с чл.304, ал. 1 от ЗСВ.

На основание, чл. 160, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, поради навършване на 65-годишна възраст, Колегията освободи от заеманите длъжности, както следва: Николай Стефанов Филчев – следовател в Националната следствена служба, считано от 01.06.2020 г., Кънчо Иванов Митов – следовател в Националната следствена служба, считано от 26.05.2020 г. и Вельо Борисов Велев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, считано също от 26.05.2020 г.

Колегията, на основание чл.303, ал. 3, т. 1, във връзка с чл.304, ал. 1 от ЗСВ, поощри с парична награда размер на 1 000 лв. следните магистрати: Галина Щерева Радева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2020 г., Володя Благоев Коматичев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, освободен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/29.04.2020 г., Мая Сотирова Кипринска – следовател в Национална следствена служба, освободена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/29.04.2020 г. и Христо Цветанов Кашински – следовател в Окръжен следствен отдел, освободен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/29.04.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във