Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Искра Чобанова–Димова с личен почетен знак първа степен – златен и с парична награда

Прокурорската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Искра Димитрова Чобанова– Димова „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1 000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 3/07.02.2019 г., в рамките на утвърдения неразпределен резерв по параграф „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.

На Прокурорската колегия бяха предоставени 48 216 лв.

Прокурор Чобанова е поощрена по предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България. Прокурор Чобанова има общ юридически стаж над 38 години, от които повече от 36 години в системата на Прокуратурата. Заемала е длъжностите младши прокурор в Районна прокуратура – Свиленград от 01.07.1981 г. до 01.07.1983 г.; заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград в периода от 01.07.1983 г. до 08.10.1986 г., заместник-районен прокурор на Трета районна прокуратура – София в периода от 08.10.1986 г. до 18.09.1989 г.; заместник районен прокурор на Пета районна прокуратура – София в периода от 25.10.1990 г. до 01.07.1991 г.; прокурор в Софийска градска прокуратура от 01.07.1991 г. до 16.02.2000 г. и прокурор във Върховна касационна прокуратура от 16.02.2000 г. и към момента.

В предложението е посочено, че Искра Чобанова притежава „богат професионален опит и много добра правна подготовка“, като служебните си задължения изпълнява отговорно и компетентно. Ползва се с уважение и авторите сред колегите си и с действията и поведението си допринася за издигане авторитета на съдебната власт.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Искра Димитрова Чобанова – Димова от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 18.02.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във