Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха съдия Димо Димов от Окръжен съд - Варна с Личен почетен знак първа степен - златен и 1000 лева

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Димо Малчев Димов - съдия Окръжен съд-Варна,  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Димов е поощрен по предложение от Марин Маринов – административен ръководител на Окръжен съд – Варна във връзка с освобождаването му от длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна, поради навършване на 65-годишна възраст.

Димо Димов има над 31 години юридически стаж в съдебната система. Последователно е заемал длъжността „съдия“ в Районен съд – Силистра, „съдия“ в Окръжен съд – Силистра и „съдия“ във Военен съд – Варна. С решение на ВСС от 07.12.2009 г. е назначен за заместник административен ръководител на Военен съд – Варна, а от 01.04.2014 г. е преназначен на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна, която заема и към момента.

В предложението е посочено, че съдия Димов притежава задълбочени теоретични познания и практически умения, като с професионалната си компетентност и квалификация е дал своя принос за издигане авторитета на правораздавателната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във