Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха съдия Маргарита Новакова с личен почетен знак – първа степен "златен“ и 1000 лв.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Маргарита Христова Новакова - съдия и и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд - Разград, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Новакова е поощрена по предложение от Лазар Минчев – административен ръководител председател на Окръжен съд – Разград. В предложението е посочено, че съдия Новакова има над 29 години юридически стаж в съдебната система. Тя е заемала последователно длъжностите младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, нотариус в Районен съд – Разград, районен съдия в Районен съд – Разград, член-съдия в Окръжен съд – Разград, заместник-председател на Окръжен съд – Разград, районен съдия и заместник-председател на Районен съд – Разград. В периода от 12.08.2009 г. до 12.11.2019 г., в продължение на два мандата, е била председател на Районен съд – Разград, като и към настоящия момент е и. ф. административен ръководител.

В предложението за поощряването ѝ е посочено, че съдия Новакова винаги е проявявала висок професионализъм в работата си за реформиране и укрепване авторитета на съдебната власт. „Демонстрира високата си квалификация, професионална и теоретична подготовка, опит и знания, като безупречно изпълнение на задълженията, като съдия и административен ръководител, независимо от обема на работа.“ Отчетено е, че при извършените планови проверки от ИВСС и от Окръжен съд – Разград, относно организацията и работата в съда, не са констатирани съществени нарушения и са оценявани положително – усилията на административния ръководител по организацията на административната дейност и постигнатите трайни резултати в служебната работа. Направен е извод, че съдия Новакова „се ползва с авторитета на отличен професионалист, коректен и етичен колега“ сред съдиите в районния съд,

С решение от днес, Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Маргарита Христова Новакова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 14.02.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във