Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха съдиите от ВАС Емилия Кабурова и Марина Михайлова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, съдиите от Върховния административен съд – Емилия Кабурова и Марина Михайлова, с отличия „личен почетен знак първа  степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и с парични награди в размер по 1000 лв. за всяка от тях.

Съдиите са поощрени по предложение от председателя на Върховния административен съд – Георги Чолаков по повод освобождаването им от длъжност, поради навършване на 65-годишна възраст.

Съдия Кабурова е била стажант и младши съдия в Окръжен съд - Благоевград, съдия в Районен съд – Благоевград и в Административен съд – Благоевград. От 01.02.2012 г. е съдия във Върховния административен съд, като от общо над 41 години юридически стаж, 22 години е заемала длъжността „съдия“, от които 10 години във ВАС.

Съдия Михайлова е била стажант в Софийска градски съд, съдия в Районен съд – Ботевград, в Софийски районен съд, в Софийски окръжен съд. От 02.05.1997 г. е съдия във Върховния административен съд. От общо над 40 години юридически стаж, 32 години е заемала длъжността „съдия“, от които над 24 години във ВАС. Съдия Маринова притежава научна степен „доктор“ по Административно право и административен процес.

Посочено е, че съдия Кабурова и съдия Михайлова притежават отлична теоретична и практическа подготовка, богат професионален опит, безупречно са изпълнявала служебните си задължения и се ползват с уважението на съдиите и съдебните служители. Актовете, постановени от тях са се превърнали в своеобразен еталон за обективност, качество и прецизност, атестат за което е повишеното обществено доверие в ефективността на административното правосъдие.

В своята дългогодишна практика като върховни съдии Емилия Кабурова и Марина Михайлова са се утвърдили не само като олицетворение на държавната функция за съдебен контрол за законосъобразност върху актове, действията и бездействията на администрацията, но и като своеобразен коректив на държавното управление. Те са пример за младите си колеги, които се стремят със същото усърдие, прилежност, чест и достойнство, да отстояват принципите на правовата държава, като осигуряват на гражданите достъпно, качествено, прозрачно и срочно административно правосъдие, за да гарантират справедлив административен процес.

Съдийската колегия освободи от заеманата длъжност „съдия“ във ВАС - Емилия Кабурова и Марина Михайлова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във