Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Вяра Петракиева-Велинова – съдия в Районен съд – Трявна

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Вяра Петракиева-Велинова – изпълняващ функциите на председател“ на Районен съд – Трявна, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложение е направено от председателя на Окръжен съд – Габрово, предвид резултатите от извършена планова проверка на съда от Инспектората към ВСС, които показват, че магистратът отговаря на изискванията в т. 17 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.

Съдия Петракиева е работила с най-висока натовареност в органа, а отменяемостта на постановените от нея актове е най-ниската. Резултатите от инстанционния контрол налагат извод за много добро качество на постановените първоинстанционни съдебни актове, които са добре обосновани и постановени в установените процесуални срокове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във