Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишават квалификацията на учените в Академията на МВР

Кабинетът прие промени в Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи. Измененията са обусловени от настъпилите промени в нормативната уредба, касаещи висшето образование, развитието на академичния състав, структурата и дейността на Министерство на вътрешните работи, както и коригиране на някои несъвършенства в текстовете на правилника, установени при неговото прилагане. Промените съответстват на целите, заложени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), а именно поддържане на висока квалификация на учените посредством въвеждане на единни национални критерии за академични длъжности и научни знания. Документът ще допринесе и за постигане на целите, заложени и в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2014-2020), една от която е преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във висшите училища, стимулиране на добрите преподаватели и модернизация на системата за управление на висшите училища. Целта е привеждане и детайлизиране на процедурите за развитие на академичния състав, както и подобряване на организацията на функциониране на колективните органи на управление, на административното обслужване на обучаваните и дейностите, свързани с участието им учебния процес. Очакваните резултати от прилаганите промени са: създаване на необходимите условия за провеждане на процедури за заемане на академични длъжности в Академията на МВР съобразно новите правила на Закона за развитие на академичния състав в Република България, подобряване на организацията и управлението на Академията на МВР.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във