Параграф22 Daily

§22 Новини

повиши по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Деница Вълкова-Петкова – председател на Апелативен съд – Бургас в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, повиши на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Деница Вълева Вълкова-Петкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. На съдия Вълкова-Петкова е възложено да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

С решение по протокол № 1/21.01.2020 г. Съдийската колегия на ВСС приключи, на основание чл. 43, ал. 2 (отм.) във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., конкурсната процедура по обявения с решение на колегията по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“  във ВКС – наказателна колегия, считано от датата на встъпване на последния назначен кандидат – 10.01.2020 г. Към настоящия момент са налице две вакантни длъжности, които попадат в обхвата на  приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, чиито 9 месечен срок за приложението изтича на 10.10.2020 г., съгласно § 9 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в ОСВ.

След проведено гласуване и при получен резултат 6 гласа „за“ и 6 гласа „против“ Съдийската колегия не взе решение по заявлението от Даниел Атанасов Луков - съдия във Военен съд – Пловдив за назначаването му на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. С решение на колегия по протокол № 24/23.07.2029 г., след проведено гласуване по предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за повишаване на съдия Луков в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия, и при получения резултат: 3 гласа „за“ и 8 гласа „против“ същият не е повишен.

Решението на съдийската колегия е потвърдено с решение на Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във