Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха Детелина Ганчева в длъжност „прокурор" в Апелативната спецпрокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Детелина Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура, в длъжност „прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението подлежи на обжалване при условията и по реда на ЗСВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ класираните кандидати в обявения, с решение на Колегията по протокол № 09/20.03.2019 г., конкурс за повишаване в длъжност „прокурор” в Апелативна специализирана прокуратура. Конкурсът попада в обхвата на § 9 от Преходната разпоредба към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, с оглед на което по отношение на него следва да се съобразят разпоредбите на чл. 43, ал. 2-9 от Наредбата. В този смисъл, 9-месечният срок за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по този конкурс започва да тече от датата на приемане на първото решение на Колегията.

С оглед влезлите в сила решения по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, встъпването в длъжност на всички повишени по този ред кандидати в органа, както и налични две освободени длъжности „прокурор", попадащи в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, съгласно изискванията  на чл. 43, ал. 5 от Наредбата, с решение по протокол № 41/24.11.2021г., Колегията назначи следващия по реда на класирането кандидат, отговарящ на условията - Свилена Костова - прокурор в Окръжна прокуратура- Добрич. След стъпването й длъжност, едната от общо двете освободени длъжности ще бъде усвоена, а именно тази от Светлана Митова - повишена, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, с решение на Колегията по протокол № 37/04.12.2019 г., на длъжност "прокурор" във Върховна касационна прокуратура, на която встъпва на 06.01.2020 г.

По отношение на втората длъжност, освободена на 12.08.2021 г. от Веселин Гангалов, назначен на длъжността „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Сливен, с решение по протокол № 38/23.11.2021 г., т. 2.3., Комисията отложи произнасянето, с оглед необходимостта от изискване на допълнителна информация от отдел „06“ „Административен“ при Върховна касационна прокуратура и от Специализирана прокуратура за следващия по реда на класирането кандидат - Детелина Ганчева — прокурор в Специализираната прокуратура, които документи са налице, с оглед на което процедурата следва да продължи и да се пристъпи към усвояване на втората налична длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура.

Следващият по ред кандидат за органа - прокурор Ганчева, е получила крайна оценка в конкурсната процедура — много добър „5,48“. По отношение на нея е налице прието положително становище от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, видно от което притежава необходимите нравствени качества за заемане на длъжността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във