Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха двама обвинители в длъжност „прокурор във Върховна административна прокуратура" с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Емил Христов Дангов прокурор в Апелативна прокуратура – София и Николай Панайотов Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Дангов притежава над 26 години юридически стаж, от който над 25 години в органите на съдебната власт. Притежава чувство за справедливост – отчита особеностите на всеки конкретен случай, като при решаването му се опира на общочовешките ценности и на демократичната правна уредба. Чрез действията и поведението си, прокурор Дангов изразява уважението, което дължи на колегите си, на гражданите и на всички участници в процеса.

Прокурор Христов притежава над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Той е компетентен и квалифициран прокурор, който притежава висок морал, като се ползва с уважение сред колегите си, работи като независим, безпристрастен и справедлив магистрат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във