Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха на място в по-горен ранг седем съдии и проведоха извънредно атестиране на един магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лора Рангелова Стефанова-Иванова – съдия в Районен съд – Перник; Велина Иванова Полежанова – административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог; Николай Минчев Николов – съдия в Районен съд – Добрич и Наталия Георгиева Дичева – съдия в Административен съд – Варна на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На посоченото основание съдийската колегия повиши, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението Силвия Владимирова Петрова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас и Иван Георгиев Дечев – съдия в Районен съд – Бургас.

На място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението съдийската колегия повиши Станимира Ангелова Иванова – съдия в Районен съд – Бургас;

Съдийската колегия остави без уважение предложението от административния ръководител – председател на Районен съд – Велинград, за повишаване на Валентина Драгиева Иванова – съдия в Районен съд – Велинград, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС/ВАС“. Съдия Иванова не отговаря на законовите предпоставки на чл. 234 от ЗСВ, тъй като към датата на депозиране на предложението, както и към момента на разглеждането му, тя няма прослужени най-малко три години от настъпилата промяна, свързана с предходното ѝ повишаване в ранг, както и не е налице хипотезата на чл. 303, ал. 2, т. 3 от ЗСВ – предсрочно повишаване в ранг.

Съдийската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Антони Иванов Николов – съдия в Районен съд – Варна и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му „Много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във