Параграф22 Daily

§22 Новини

Правителството прие отчета по Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК

Правителството прие отчета по Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. Планът за действие беше приет в началото на март м. г. и съдържа законодателни, организационни и аналитични мерки и действия на институциите в областта на съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, които целяха преодоляване на идентифицираните в Доклада на ЕК слабости.

От заложените мерки 29 са изпълнени, 32 са в процес на изпълнение, а по две се работи, тъй като са с постоянен срок на изпълнение. Част от целите, които не са реализирани, зависят от измененията в Закона за съдебната власт.

В областта на независимостта, отчетността и етиката на съдебната власт е приет Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Конституцията на Република България и е изготвен ЗИД на Закона за съдебната власт. Избран е главен инспектор на Инспектората към ВСС и има нов правилник за организацията на дейността на Инспектората. Въведена е нова система за централизирано случайно разпределение на делата във всички съдилища и е направен анализ в областта на атестирането на магистратите.

По отношение реформата в съдебната система в отчета е посочено създаването на Съвет по прилагането на Актуализираната стратегия за съдебна реформа и разработването на пътни карти за изпълнение на всяка една от стратегическите цели в нея. В отговор на препоръките е приет ЗИД на Наказателния кодекс в частта относно борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма и е изготвен друг проект – за въвеждане в НК на директивата относно атаките срещу т. нар. информационни системи.

За повишаване ефикасността на съдебната система са приети Правила за оценка на натовареността на съдиите, изготвен е преглед на дисциплинарната практика на ВСС за периода 1 януари 2014 г. – 30 април 2015 г. и др. Приет е ЗИД на НПК, съдържащ промени относно възможностите за налагане на мерки за неотклонение. В Пътната карта за електронно правосъдие са залегнали и конкретни дейности за изграждане на оперативен капацитет в сектор „Правосъдие”.

Приемането на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията и на план за изпълнение на приоритетните й цели са реализирани мерки в областта на борбата с корупцията. Отчетено е определянето на национален координатор по антикорупционни политики, създаването на функциониращ Национален съвет по антикорупционни политики и на специализирано междуведомствено звено между ДАНС, МВР и Прокуратурата за разследване на корупцията. Посочва се изготвянето на проект на закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, и новата законодателна рамка на обществените поръчки.

В областта на борбата с организираната престъпност като изпълнени мерки се отчитат възстановяването на ГДБОП в МВР, създаването на специализирано звено в Специализираната прокуратура за работа по престъпления против данъчната система, изготвянето на Междуведомствен план в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес и разработените промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във