Параграф22 Daily

§22 Новини

Правосъдието във Варна и региона покрива стандартите за ефективно и качествено правораздаване в разумни срокове

Варненски апелативен съд осъществява своята дейност на територията на 6 административни области в съдебните райони на 6 окръжни и 20 районни съдилища. Този район съвпада с административно - териториалните граници на 6 области от североизточната част на страната: Варненска, Добричка, Шуменска, Силистренска, Разградска и Търговищка с площ от 20 128 км2, население 1 210 761 души и 49 общини. Апелативен съд Варна (АС Варна) е един от водещите съдилища в Република България по всички наблюдавани от ВСС показатели. Той е трети по големина и втори по натовареност апелативен съд, веднага след Софийски апелативен. През 2014 година във АС Варна работиха 23 съдии с висока квалификация и международна специализация и 30 служители.

Анализът на правораздавателната дейност за отчетната година, при съпоставени данни от 2012 и 2013 г. сочи устойчив ръст на постъпилите дела, на тези за разглеждане и на свършените дела. През 2014 г. в АС Варна са постъпили 1807 дела, за разглеждане са били 2035, а свършените дела са с минимален ръст спрямо предходните 2 години– 1834 (1830 за 2013 и 1815 за 2012 г.г.). За поредна година АС Варна отчита трайно високи резултати във времевия стандарт за разглеждане и приключване на делата. 90% от делата в съда са приключени в 3 месечен срок, а 94% от съдебните актове са написани за 1 месец. Времевия стандарт за работа в целия Варненски апелативен район е също с трайно устойчив ръст.

За последните 3 години – 89% от делата в целия апелативен район са приключени в 3 месечен срок. Един от най-сериозните показатели за работата на съдебните институции е качеството на съдебните актове, който е свързан с резултатите от касационната проверка. 84% от делата в АС Варна са потвърдени изцяло от ВКС. Изменени са 10% от съдебните актове и едва 6% от всички дела в съда са отменени и върнати за ново разглеждане. Трайно устойчивият ръст на потвърдените съдебни актове през последните три години(87% за 2012, 83% през 2013), ниският брой на изменените актове и сериозният спад на изцяло отменените и върнати съдебни актове (10% за 2013 и една 6% за 2014) е свидетелство за високото качество на правораздаването в апелативния район. Това се дължи на целенасочено водена политика на ръководството на АС за уеднаквяване на съдебната практика в апелативния район. Политика, която се реализира чрез редовни проверки на окръжните съдилища, с методическа помощ и чрез възстановените зонални съвещания, където съдиите от целия апелативен район дискутират съдебна практика в областта на наказателното, гражданското и на търговското право.

От окръжните съдилища в апелативния район най-натоварен е Окръжен съд Варна, следван от съдилищата в Добрич, Шумен и Силистра. Свършените дела до 3 месеца в тези съдилища са 86% за ВОС и ОС Добрич, 91% в ОС Шумен и 94% от делата в ОС Търговище са приключили в 3 месечен срок. Сравнителният анализ на наказателните дела в АС Варна през последните 3 години показва устойчив ръст на постъпилите дела – 405 за 2014 (при 385 за 2012 и 389 дела за 2013г.) Нараства натоварването за наказателните съдии, които през 2014 година разглеждаха значителен брой дела с фактическа и правна сложност („Килърите“, „Й.Петров“, „Газтрейд“, „Козирката“ и др.). Ръст има и при делата с проведени съдебни следствия. Въпреки сериозното натоварване и кадровия дефицит в това отделение, през 2014 година в АС Варна има ръст на свършените дела – 398 ( при 370 за 2012 и 377 за 2013 г.). Едва 97 от всичко постановените съдебни актове на Наказателно отделение са обжалвани пред ВКС. 75% от тях са потвърдени изцяло, 15% са изменени и едва 10% от наказателните дала са отменени и върнати за ново разглеждане. Анализът на тези данни води до извода, че се подобрява качеството на съдебните актове в НО на АС Варна. Ръст на постъпленията и на свършените дела отчита и Гражданско отделение (ГО) на АС Варна. Общо постъпилите са 636 дела, а свършените граждански дела за 2014 са 628. 97% от тях са свършени в 3 месечен срок и това е показател, който бележи трайно повишение. Нито едно дело в ГО не е отлагано поради пропуск на съда. 83 % от обжалваните съдебни актове са потвърдени от касационната инстанция и това е показател за високото качество на постановените съдебни актове в ГО, който нараства през последните 3 години.

Ускорява се и търговското съдопроизводство сочи анализът на Търговско отделение (ТО), което отчита ръст на делата, свършени с акт по същество. Общо 733 са свършените търговски дела, а 91% от тях са приключени в 3-месечен срок. От общо постановените 828 съдебни акта са обжалвани 308 дела. 89% от проверените актове са потвърдени от ВКС, изменените са 8% и едва 3% са изцяло отменените и върнати съдебни актове на ТО. Трайно високо е качеството на съдебните актове в отделението, въпреки растящия брой на делата с усложнена фактическа и правна сложност и ръста на производствата по несъстоятелност.

Сред безспорните и признати постижения на Апелативен съд Варна и на апелативния район са утвърдените стандарти за електронно правосъдие и, разработването на системи, услуги и дейности с висок обществен ефект. Сред тях са единния уеб портал за достъп и информация в ел. форма за делата, безхартиен обмен на дела в апелативния район, SMS известяване за събития по дела, достъпа до национални регистри, както и регистър на отводите. Продължават усилията за утвърждаването на стандарти за уеднаквяване на съдебната практика в апелативния район. В тази посока освен възстановените зонални тематични съвещания, съдът отчита множество становища за тълкувателни решения, регистър на отменените дела и обсъждане на еднотипните дела. Подобрява се комуникационната компетентност и взаимодействието на съда с ключови за него общности като адвокатурата, прокуратурата и Административния съд. В целия апелативен район се провежда единна медийна и информационна политика, открита и прозрачна политика на активно взаимодействие и съвместни проекти с НПО и различни социални групи.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във