Параграф22 Daily

§22 Новини

Предявиха на Ивентас ЕООД твърдения за извършени нарушения на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК

С Определение № 241./12.03.2020 г., постановено по преписка № КЗК-360/2018г., на основание чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващи се в участие в забранено споразумение за фиксиране на цени за препродажба на продукти на пазара на търговия на едро с детски стоки, в т.ч. стоки, свързани с отглеждането на бебета и грижа за майката, постигнато между „Ивентас“ ЕООД и клиентите му-търговци на дребно, както и споразумение за определяне на различни търговски отстъпки за продуктите от гамата детски стоки, в т.ч. стоки, свързани с отглеждането на бебета и грижа за майката в зависимост от канала за разпространение на съответния търговец – чрез физически обект или електронен магазин, постигнато между „Ивентас“ ЕООД и клиентите му-търговци на дребно, опериращи посредством електронен магазин.

Производството пред КЗК е образувано по сигнал от потребител за наблюдавани трайно идентични крайни цени на продукти от марката Philips Avent в магазините на различни търговци на дребно. Вследствие на получения сигнал, Комисията извърши внезапна проверка на място в офиса на „Ивентас“ ЕООД. Иззети бяха копия на електронна кореспонденция, търговски договори, записки от срещи и др. документи, съдържащи данни за постигнато съгласие за фиксиране на цените за препродажба на продукти, дистрибутирани от „Ивентас“ ЕООД на нивото на препоръчителните цени.

По време на претърсването служителите на Комисията бяха възпрепятствани да получат пълен достъп до съхраняваните на сървъра на дружеството документи, както и до електронното съдържание на компютъра на управителя на дружеството. Поради това, с Решение № 619/05.06.2018 г. за неизпълнение на задължението за съдействие по чл. 46 от ЗЗК във връзка с извършената проверка на място в помещенията на дружеството на основание чл. 50 от ЗЗК, КЗК наложи санкция  на „Ивентас“ ЕООД в размер на 30 000 лв., която впоследствие бе потвърдена в пълнота от ВАС по адм. д. № 8998/2018 г.

На база на събраните доказателства, Комисията установи, че чрез възприетите от Ивентас ЕООД редица стимули и мерки за контрол в рамките на трайните му търговски отношения с клиентите му-търговци на дребно, доставчикът цели да постигне идентични крайни цени на пазара за продуктите от гамата си, приобщавайки за тази цел и самите търговци, без чието съдействие тя не би могла да се реализира. Комисията установи пълно придържане на търговците към комуникираните от доставчика цени под формата на „препоръчителни“ цени за препродажба към краен клиент. Самият доставчик, който оперира и като търговец на дребно също се придържа към цените, които комуникира към клиентите си през проучвания период.

Уеднаквяване на поведението е налице и по отношение на периодите на промоционална активност и размера на отстъпките, които също са диктувани от доставчика, според събраните доказателства. Подобна намеса на доставчика в поведението на друг, независим търговец, не е икономически обоснована и противоречи на правилата за свободна конкуренция. От друга страна постигането на съгласие между „Ивентас“ ЕООД и неговите клиенти-търговци на дребно се явява единственото обяснение за тяхното икономическо поведение.

От събраните доказателства Комисията установи, че са налице данни и за наличие на второ нарушение на правилата за конкуренция, състоящо се в постигане на споразумение за определяне на различни търговски отстъпки за едни и същи продукти, в зависимост от канала за разпространение, възприет от търговеца. По този начин „Ивентас“ ЕООД на практика обезкуражава търговците да използват интернет, за да реализират продуктите си и с това ограничава възможността им да достигнат до по-широк кръг от клиенти.

Въз основа на всички установени в рамките на проучването факти и обстоятелства, Комисията счита, че „Ивентас“ ЕООД е постигнало забранено споразумение със своите клиенти-търговци на дребно с предмет определяне на цени за препродажба към краен клиент, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на търговия на едро с детски стоки, в т.ч. стоки, свързани с отглеждането на бебета и грижа за майката, посредством пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия по смисъла на чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и забранено споразумение, постигнато с клиентите му - търговци на дребно, опериращи чрез електронен магазин, с предмет ограничаване на продажбите посредством определяне на различни нива на търговски отстъпки и условия за ползването им, в зависимост от канала на търговия на дребно – чрез електронен или физически магазин, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на търговия на едро с детски стоки, в т.ч. стоки, свързани с отглеждането на бебета и грижа за майката, посредством ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие и инвестициите, по смисъла на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗЗК.

В срок от 45 дни адресатът на определението има право да представи писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във