Параграф22 Daily

§22 Новини

Предложения за оптимално функциониране на ЕИСС е разработила работна група, създадена от Пленума на ВСС

Обобщени предложения за необходимите промени в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) са предоставени на „Информационно обслужване“ АД на 15 октомври 2020 г., в съответствие с решението на Пленума на ВСС по т. 1.7. от протокол № 23/16.09.2020 г.

Систематизираните предложения от ниво „районен съд“, съдържат и визуализация, както на конкретните проблеми, така и на идеите за оптимизиране на съответните работни процеси. Предложенията от ниво „окръжен съд“ са структурирани по съответните модули на ЕИСС, като отделно са представени бележки във връзка с „Резултат/Степен на уважаване на иска“, проблемите в модул „Натовареност, както и аналитични предложения от Софийски военен съд. Предложенията на апелативните съдилища съдържат детайлно изложение на конкретните затруднения при работата с ЕИСС по модули и обсъждане на възможните решения. В доклада от членовете на работната група от страна на ВКС е обърнато внимание на особеностите при работата на магистратите и съдебните служители.

В периода от 25 септември до 13 октомври 2020 г. са проведени 9 срещи чрез видеоконферентна връзка между представители на работната група и „Информационно обслужване“ АД, на които са откроени основни акценти - водещи за оптималното функциониране на ЕИСС, както следва:

- Еднократно въвеждане на пин код за квалифицирания електронен подпис в рамките на една работна сесия;

- Намаляване на броя „кликове“ в ЕИСС, което ще облекчи работния процес;

- Отделяне на функциите по образуване, разпределяне и насрочване на делата;

- Гъвкавост при диференциране на потребителските роли в системата, по начин който да следва спецификата на функциите на магистратите и съдебните служители;

- Намаляване на периода на изравняване на делата, с оглед равномерната натовареност на съдиите;

- Разширяване на потребителските права за работа с ЕИСС на системните администратори от съответните съдилища, с оглед по-голяма оперативност по места.

- Привеждане на модул „Натовареност“ в съответствие с взетите решения от работната група по проблемите на натовареността към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” на СК на ВСС /КСКНСС към СК на ВСС/ и съобразяването на работата му с Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г., изм. и доп. по протокол № 19/16.06.2020 г.

С решение от 16 септември 2020 г. Пленумът на ВСС създаде работна група в състав: членове на ВСС, съдии и съдебни служители от ВКС, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Софийски районен съд и апелативните райони на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Военно-апелативния съд и Апелативния специализиран наказателен съд, която в срок до 15 октомври 2020 г. да възложи изготвените предложения за всички необходими промени в ЕИСС за доработка на изпълнителя по договора.

Работната група предлага да бъде осъществен последващ мониторинг по отношение на предложенията за оптимизация на ЕИСС.

Пленумът на ВСС спря въвеждането на нови дела в ЕИСС за периода 18 септември – 10 декември 2020 г. във всички съдилища, в които е внедрена системата, с изключение на 17-те пилотни съдилища, както и съдилищата изразили писмено желание да продължат въвеждането на нови дела в ЕИСС. Към настоящия момент 41 съдилища продължават да работят с ЕИСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във