Параграф22 Daily

§22 Новини

Председателят на ВАС представи доклад за изпълнението на стратегическите си цели за половината мандат

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков представи пред Пленума на съдиите от ВАС доклад за изпълнението на стратегическите цели, заложени в концепцията му за управление на съда. Поводът е изтичането на половината от мандата му. Георги Чолаков пое поста председател на ВАС на 22 ноември 2017 г.

По изпълнението на Стратегическа цел 1: Гарантиране на прозрачен и ефективен съдебен процес а административното правораздаване

През целия период ВАС взе активно участие в обсъждането на всички внесени в НС законопроекти, които касаят административното правораздаване, чрез участие в комисиите в парламента и изготвяне на становища и предложения.
Във връзка с разпределението на съдиите във ВАС по колегии, са утвърдени постоянно действащи петчленни състави в двете колегии на ВАС. При всяка временна промяна в числения състав на отделенията своевременно се актуализират постоянно действащите тричленни и петчленни състави. Актуализирани бяха редица вътрешни правила, с цел подобряване работата на ВАС. По предложение на председателя на ВАС е прието изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата, в което са отразени спецификите на административното правораздаване.
Статистиката показва съкращаване на сроковете за разглеждане на дела и това намери отражение в информационното табло за 2018 – 2019 и 2020 г., изготвяно от ЕК. В доклада за 2020 г. българското административно правораздаване е поставено на първо място по показателя бързина на разглеждане на административно дело на всички инстанции в целия Европейски съюз.

По изпълнението на Стратегическа цел 2: Оптимизиране на тълкувателната дейност с цел уеднаквяване на съдебната практика и предотвратяване противоречивото прилагане на законите

Изготвени бяха нови Правила за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд, приети от пленума на ВАС на 14.10.2019 г., с които се оптимизира тълкувателната дейност във ВАС.

През 2018 г. беше създадено Звено за анализи и тълкувателна дейност (ЗАТД), чиито функции и задачи вече са заложени в нормативната уредба с приемането на новия правилник на ВАС. Сред основните задачи на звеното са изготвянето на становища по проекти на закони, внесени за разглеждане в Народното събрание или Министерския съвет, проекти на подзаконови нормативни актове относно административното правораздаване, становища по конституционни дела, както и извършването на анализ на приетите тълкувателни решения на ВАС, на предложенията до председателя на ВАС за образуване на тълкувателни дела съобразно установяването на противоречива или неправилна съдебна практика в административните съдилища и Върховния административен съд.

През 2019 г. са образувани 10 тълкувателни дела, през пандемичната 2020 г. – 8, от началото на 2021 – едно, или общо 19, 7 от които по предложение на председателя на ВАС, като израз на инициативите на различни съдии от ВАС, граждани и организации и на работата на ЗАТД.

Изпълнението на Стратегическа цел 3: Повишаване на професионалната компетентност и мотивацията за работа на съдиите и съдебните служители.

За периода ВАС е участвал в следните европейски проекти:
- „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, дейност „Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване”.
-  През 2019 г. ВАС беше партьор на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), бенефициент по проект No BG05SFOP001-3.003-0041 с наименование „Анализ на тълкувателната дейност на ВАС, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС
-  През 2020 г. ВАС успешно изпълни и отчете проект по оперативна програма Добро управление, на тема „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актове на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес”. По двете дейности на този проект работиха общо 26 върховни съдии.

Изпълнение на Стратегическа цел 4: Електронно административно правосъдие за оптимизиране на дейността и достъпа до Върховния административен съд .

- Единната деловодно-информационна система (ЕДИС) вече функционира, множество доработки се изпълниха, за да е удобна и лесна за използване;
- Проведе се обучение за всички съдии за ЕДИС;
- Изградена възможност за видеоконферентни връзки – за пленуми и общи събрания и съвещания;
- Електронно гласуване в ОС и пленум от 2018 г.;
- Създадоха се нови деловодни модули, осигуряващи работата на ЗАТД, административното обслужване, доклада по таксите за образуване на производства.
- Осигури се отдалечен достъп до деловодната система за дистанционната работа за всички съдии по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, свързани с разпространението на ковид.
- Изгражда се регистър на преюдициалните запитвания в системата на административните съдилища.

Реакция на пандемията от КОВИД-19 и възприемане на начин на работа, насочен към опазването на здравето на съдиите и служителите от заразата.

Още с обявяването на извънредното положение в страната през месец март 2020 г. се предприеха мерки по обезпечаване на работата на съда в тези особени за работа условия. Всички противоепидемични правила и мерки, приети от министъра на здравеопазването и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, бяха своевременно въвеждани, актуализирани и съобразяване в организацията на работа във Върховния административен съд.

Въведен беше принцип за дистанционна работа на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители, в случаите когато естеството на работа позволява това. Утвърден беше график за дежурства на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители, в случаите когато естеството на служебните задължения налага присъственото им осъществяване. Всички заседания на пленума на ВАС и общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС бяха провеждани посредством видеоконферентна връзка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във