Параграф22 Daily

§22 Новини

Предстои първо заседание на Гражданския съвет към ВСС със Съвета за партньорство

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет прие на проведеното днес заседание Индикативен годишен план за своята дейност през 2022 г. В него са заложени предложените от 12 членове на ГС теми, които показват приоритетите на професионалните и гражданските организации. Сред тях са електронното правосъдие, политики за подкрепа на правната помощ като гаранция за достъп до правосъдие, реформата във висшето образование по специалност „Право“, уредбата на дейността на  независимите оценители, укрепване статута на държавните съдебни изпълнители, на съдебните заседатели в специализираните съдилища, приложението на Закона за кадастъра и имотния регистър и други.

Гражданския съвет обсъди и прие доклади и мотиви към тях, свързани с предложения, изготвени в съвместен екип от представители на Камара на следователите, Асоциация на оценителите, вещите лица и експертите, СНЦОБ „Обединение на свободните адвокати“ и Асоциация „ФОРУМ“ относно:

(1) Конкретни промени в текстове на Наредба 2 за вещите лица, мярка чрез която бързо и лесно би се подпомогнала тяхната работа и мотивация, съответно качеството на съдебния процес. Част от предложенията касаят събираните в Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ данни, във връзка с електронното призоваване на вещите лица, електронния обмен на документи и кореспонденция и други. Предлага се също възнагражденията на вещите лица да се променят от 3 % на 8 % от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата. Тази група предложения ще бъде адресирана до ВСС, Съвета за партньорство към ВСС и Министерството на правосъдието.

(2) Рестартиране на процедурите, свързани с изготвянето на специален устройствен закон за дейността на вещите лица, преводачите и тълковниците, който да урежда техния статут, критерии за подбор, стандарти за изготвяне на съдебни експертизи, обучението и повишаването на квалификацията им, условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица, етични правила при изпълнение на тяхната дейност и отговорност за неспазването им, както и защитата на вещите лица при осъществяване на тяхната дейност. Членовете на ГС към ВСС намират, че с приемането на закон ще се осигури стабилност на основните и общовалидни правила за всички вещи лица и преводачи и всички видове експертна дейност, които няма да могат да се променят конюнктурно. Предложението и мотивите към него ще се адресират до Комисията по конституционни и правни въпроси към Народното събрание, Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет

В хода на заседанието бе отбелязано, че предстои първо съвместно заседание на ГС към ВСС със Съвета за партньорство към ВСС, по темата „Електронно правосъдие“.

Следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС е планувано да се проведе на 18 март 2022 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във