Параграф22 Daily

§22 Новини

Престъпност и осъдени лица в България през 2019 г. според НСИ

През 2019 г. са приключили делата за 30 276 извършени престъпления. От тях 10 577 са завършили с ефективно осъждане, 14 385 - с условно осъждане, 669 - с оправдаване, 270 - с прекратяване, а 4 375 - с освобождаване от наказание. С ефективни и условни присъди са приключили делата за 24 962 извършени престъпления, което е с 0.8% по-малко в сравнение с 2018 година. От всички престъпления, завършили с осъждане, 12 029 (48.2%) са извършени през 2019 г., 7 685 (30.8%) - през 2018 г., а 5 248 (21.0%) - през предходни години.

През 2019 г. обвиняеми са били 28 774 лица, от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 9 939 лица, или 34.5% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 13 450 лица (46.8%);  освободени от наказателна отговорност са 4 507 лица (15.7%); оправдани са 585 обвиняеми лица (2.0%); прекратени са делата на 293 лица (1.0%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 23 389, което е с 2.4% по-малко в сравнение с 2018 година. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 1 023, или 4.4% от всички осъдени.

През 2019 г. коефициентът на криминална активност е 388 на 100 000 души от наказателноотговорното население и намалява с 1.8% в сравнение с 2018 г.  Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 - 24 години - 1 115 осъдени на 100 000 души от съответното население. С нарастване на възрастта стойността на коефициента намалява, като за лицата на възраст 50 и повече години той е 115 на 100 000 души от населението в тази възрастова група. Коефициентът на криминална активност на непълнолетните лица е 408 на 100 000 души от населението (табл. 2), като най-висок е за лицата на възраст 17 години - 736 на 100 000 души от населението на тази възраст.

През 2019 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 12 826, или 51.4% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 11 344, или 48.5% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2019 г. се наблюдава намаляване както на броя на престъпленията (с 1.8%), така и на броя на осъдените лица (с 3.3%). Структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 9 393, или 73.2% от общия им брой. За извършването им са осъдени 8 472 лица, или 74.7% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2019 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 926 извършени престъпления (19.7% от всички, завършили с осъждане), което е с 0.5% по-малко в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 5 480, или 23.4% от общия брой на осъдените през 2019 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество - 66.6% от престъпленията против собствеността и 13.1% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 281 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 3 831.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2019 г. за 484 грабежа са осъдени 571 лица. За извършени 441 измами са осъдени 460 лица, или 8.4% от осъдените за престъпления против собствеността.

През 2019 г. с осъждане са завършили 1 417 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което е 5.7% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 1 239 лица, или 5.3% от общия брой на осъдените лица. Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления. За 615 нарушения на държавната граница са осъдени 578 лица, или съответно 43.4% от престъпленията и 46.7% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

Регистриран е спад с 0.3% на престъпленията, завършили с осъждане, и с 13.2% на осъдените лица за извършването на този вид престъпления. За 64 превеждания през граница са осъдени 92 лица, или 7.4% от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

През 2019 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 1 451 извършени престъпления против стопанството, или 5.8% от общия брой на наказаните престъпления, като за тях са осъдени 1 474 лица, или 6.3% от всички осъдени.

През 2019 г. са наказани 1 905 престъпления против личността (7.6% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 1 511 лица, или 6.5% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 777 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 706, или 46.7% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 71 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 82 лица. С осъждане са приключили 245 наказателни дела за разврат, а осъдените лица са 205. Наказаните през 2019 г. изнасилвания (довършени и опити) са 47, като за тях са осъдени 40 извършители. За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 142 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 29.

През 2019 г. са осъдени за извършването на: документни престъпления - 747 лица (3.2% от всички осъдени); престъпления против реда и общественото спокойствие - 643 лица (2.7%); престъпления против брака, семейството и младежта - 642 лица (2.7%); престъпления против правата на гражданите - 210 лица (0.9%); за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система са осъдени 95 лица (0.4%).

При наложените от съдилищата наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. те са 18 787, или 80.3% от общия брой на осъдените лица. Най-голям е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (51.3% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година - 30.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във