Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха Акт за резултати от извършена комплексна проверка в АС – Варна

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна проверка на административни и касационни дела в Административен съд – Варна, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/26.06.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Проверката обхваща периода 2016 - 2017 г. При нея е направен цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Административен съд – Варна, организацията по образуването, движението и приключването на първоинстанционните административни дела, касационните и частните административни дела в законоустановените срокове, както и анализ на приключилите дела и констатиране на противоречива практика.

В Акта е отличена работата на седем съдии, приключващи производствата в едномесечен срок, и на други седем магистрати, които имат много малко постановени съдебни актове след изтичане на едномесечния срок – от няколко дни до 14 дни.

ИВСС е отправил препоръки към административния ръководител и към конкретни съдии, част от които трябва да бъдат изпълнени в двумесечен срок, а други са постоянни. Председателят на Административен съд – Варна, трябва да уведоми главния инспектор на ИВСС за предприетите мерки в тяхно изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във