Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха Анализ на ИВСС за нарушаването на правото за разглеждане и решаване на делата в разумен срок

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета 4а“ от Закона за съдебната власт, за периода 01.10.2019 г. – 31.03.2020 г. Колегията прие отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета 4"а“ от ЗСВ, за същия период. Приет е също Анализ на констатираните от ИВСС причини на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2019 г. – 31.03.2020 г.

Съдийската колегия напомня на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС. Съгласно решението ѝ материалите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

Анализът води до изводи, че допуснатите нарушения от компетентните органи в съдебната фаза на производство, довели до изплащане на предвиденото в закона обезщетение, са аналогични с тези, установени в предходни анализирани периоди. Видът, естеството и броят на установените нарушения потвърждава тенденцията от предходни отчетени и анализирани периоди, че най-значителен брой случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок са допуснати в органите на съдебната власт в Софийски апелативен район.

ВСС в изпълнение на задълженията си по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ е взел решения по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90 и е приел множество мерки, които имат за цел отстраняването на причините за допуснатите според анализа нарушения на правото на разглеждане на делото в разумен срок. В някои апелативни райони мерките се прилагат цялостно и последователно, предвид данните за намаляване на броя на нарушенията в анализираните периоди по подадени заявление, в сравнение с данните за предходни такива. Затова според СК мерките, приети с протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90 на Пленума на ВСС и потвърдени с решения по протокол № 29/22.11.2018 г., т. 1, протокол № 4/21.02.2019 г., т. 6 и протокол № 17/18.07.2019 г., т. 3 на Пленума на ВСС, следва да продължат да бъдат изпълнявани от административните ръководители на органите на съдебната власт и съдиите, към които са насочени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във