Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха четири акта за проверки във ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение четири акта на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно резултати от извършени комплексни планови проверки във Върховния административен съд. Всяка проверка обхваща образуването, движението и приключването на административни дела в съответните отделения в периода 01.01.2016 г. – 31.12.2017 г.

Първият Акт касае резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във ВАС – I колегия, трето и четвърто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. Тя завършва с извод, че съдиите изпълняват задълженията си отговорно, работят съвестно и професионално, и отбелязва усърдната работа на съдебните служители.

Следващият Акт е относно резултати от извършена комплексна планове проверка на административни дела във Върховен административен съд – I колегия, първо и осмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. Нейната цел е била извършване на цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на двете отделения; организацията по образуване, движение и приключване на първоинстанционните и касационните административни производства в законоустановените срокове; производства пред петчленни и седемчленни състави; административни производства в закрити заседания в тези отделения.

Третият Акт отразява резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във ВАС – II колегия, пето и седмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. Последният Акт е за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във ВАС – II колегия, второ и шесто отделния, извършена със Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.

Към всеки от актовете са дадени препоръки от ИВСС и съответните срокове за тяхното изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във