Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха доклад относно професионалните качества на Иван Гешев - кандидат за главен прокурор

Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 173, ал. 9 от Закона за съдебната власт, във връзка с т. 7.2. и т. 7.3. от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор прие Доклад относно професионалните качества на Иван Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, и кандидат за главен прокурор. Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в рубрика „Процедура за избор на главен прокурор“ и ще бъде внесен в заседанието на Прокурорската колегия на ВСС на 9 октомври 2019 г.

КАК – ПК проведе заседанието по тази точка публично с онлайн излъчване чрез интернет сайта на ВСС. В него участваха 10 от членовете на Комисията (отсъстваха двама), както и прокурор Иван Гешев.

Приетият Доклад отразява притежаваните от кандидата професионални качества. Изводите в него са формирани въз основа на задълбочен анализ и преценка на документи на кандидата, представени по реда на чл. 193, ал. 5, изречение второ от ЗВС и т. 8 от Правилата за избор на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор, и мотивите към предложението за неговото номиниране, и данни от кадровото му дело; на информация и статистически данни, предоставени от Върховна касационна прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура, както и доклади от извършени планови и тематични проверки от Инспектората към ВСС, отразяващи дейността на кандидата, и въз основа на постъпили становища по реда на чл. 173, ал. 8 от ЗСВ, относно притежаваните от него професионални качества.

Предвид посоченото КАК – ПК направи извод, че прокурор Иван Стоименов Гешев отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ за стаж по чл. 164, ал. 7 от ЗСВ за заемане на длъжността главен прокурор. КАК - ПК счита, че „високият му професионализъм, както и стриктното изпълнение на служебните му задължения са допринесли за последователното му кариерно израстване в органите на съдебната власт. Прокурор Гешев притежава изключителни умения за работа в екип и за мотивиране на колеги. Отговаря в пълнота и на изискуемите качества, разписани в разпоредбата на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ, а именно доказани ръководни и административни умения и мотивация за заемане на длъжността. Наред с това, прокурор Гешев е получил признание за дейността си от редица международни институции, както и се ползва с категорично изразена широка подкрепа от колегите си от Прокуратурата на Република България и от органи и институции, с които е работил в тясно сътрудничество.

Въз основа на проверените документи и след анализ на данните, съдържащи се в достъпните и достоверни публични източници на информация, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 7.2 и чл. 7.3 от Правилата, счита, че липсват данни, поставящи под съмнение притежаваните от прокурор Иван Стоименов Гешев високи професионални качества, както и че същият отговаря в пълнота на законовите изисквания за заемане на длъжността главен прокурор“.

При обсъждането на Доклада прокурор Гешев заяви, че благодари на тези, които са го подкрепили и тези, които не са, „защото истината може да бъде установена при излагане на различни гледни точки“. Той сподели виждането си, че за да се постигат резултати трябва да има взаимодействие и колегиалност. Според него такива взаимоотношения са изградени както в съдебната власт, така и с правоохранителните органи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във