Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха доклад за създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад за изпълнение на дейностите по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ за периода 01.06.2021 г. – 30.09.2021 г. Докладът е представен от Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проекта, в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 8/13.05.2021 г., според което ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, представят на всеки три месеца доклади за изпълнение на дейностите по ръководените от тях проекти.

В етап на изпълнение са Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ и Дейност 5 „Създаване на специализирана информационна система за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите (СИСМА).

През посочения период е приключило изпълнението на Дейност 1 с изготвянето на пакет от предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство за въвеждане на оптимизирана съдебна карта по сключен договор с „Глобал Адвайзърс“ АД. Предложенията са приети от Пленума на ВСС през месец юли 2021 г. и предстои подаване на Искане за междинно плащане за верификация на извършения разход за изпълнение на последната поддейност 1.8 и за приключване изпълнението на дейността.

В изпълнение на Дейност 5 през месец август 2021 е сключен договор с „Информационно обслужване“ АД за изпълнение на обществена поръчка в обхвата на дейността, в срок до 25.04.2022 г. Пояснено бе, че във връзка с изпълнението на специфичното изискване за успешно изпълнение на проекта – подписване на споразумение между ВСС и Държавна агенция „Електронно управление“ за присъединяване на закупения по Дейност 7 хардуер към Държавния частен хибриден облак (ДЧХО)“ с решение на Пленума на ВСС е възложено на директорите на дирекция „Правна“ и „Информационни технологии и съдебна статистика“ при АВСС в срок до 15.11.2021 г. да представят изготвен и предварително съгласуван с ДАЕУ и УО на ОПДУ проект на споразумение.

Отчетена е извършената в периода 17-19.08.2021 г. проверка „на място“ на разработените модули на ЕИСС от представители на УО на ОПДУ и ДАЕУ. На поверяващите са показани реално извършени потребителски случаи по тестови сценарии, включени в обхвата на приемателното тестване на ЕИСС, както и други случаи, и интеграцията на ЕИСС с Търговския регистър, която се осъществява през RegiX.

След проверката от УО на ОПДУ са дадени препоръки, които трябва да бъдат изпълнени преди крайния срок за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ - 30.06.2022 г. Според тях всички документи от сезирането на съда, включително и по образуваните дела следва да се сканират и качват в ЕИСС от всички 153 съдилища, вкл. ВКС, в които системата е внедрена. Посредством ЕПЕП трябва да се реализират всички електронни услуги предвидени в закона – достъп до пълното електронно дело, както и да се извършват всякакви процесуални действия в електронна форма, в резултат на издадените и сканираните, налични по делата актове и документи в електронна форма на ЕИСС. Разработеното мобилно приложение за призовкарите следва да бъде използвано от всички 153 съдилища и да позволява да се връчват съобщения и призовки по надлежния ред, ведно с придружаващите ги документи. Съдилищата трябва да използват всички предвидени функционални и системни модули, съгласно спецификите на всеки орган на съдебната власт и в съответствие с предвиденото в системния проект на ЕИСС.

Препоръчано е да се използва ДЧХО като среда за функциониране на ЕИСС, съгласно предвиденото по договора за БФП и Предварителните условия за допустимост на проекти за е-управление, както и ВСС да вземе решение кои набори от данни за съдебната власт е необходимо да се публикуват в машинночетим формат по смисъла на ЗДОИ в Портала за отворени данни. В тази връзка с решение на Пленума на ВСС от 30.09.2021 г. е възложено на директора на дирекция „Правна“ в срок до 30.10.2021 г. да представи на Доклад с извършен анализ въз основа на нормативните изисквания кои набори от данни за съдебната власт следва да се публикуват в машинночетим формат по смисъла на ЗДОИ и в Портала за отворени данни.

Във връзка с препоръката „Информационно обслужване“ АД да предприеме необходимите мерки и в рамките на гаранционната поддръжка на ЕИСС да коригира системният журнал в съответствие с констатациите по отношение на журналните записи, се уточнява, че вече е поет ангажимент препоръката да бъде изпълнена във възможно най-кратки срокове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във