Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха доклад за управлението на публичните средства в третата власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение окончателен Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности на Върховния административен съд за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. Докладът е изпратен от председателя на Сметната палата, на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за сметната палата, за сведение. При одита са анализирани и оценени управленските решения и изпълнението на дейността, както и състоянието на системата за финансово управление и контрол във Върховния административен съд. Приложени са критерии за оценка на съответствието по области на изследване и са направени оценки и изводи по тях. В заключението на доклада е посочено, че за област „Приходи от съдебни такси“ е установено съответствие с действащата нормативна уредба във всички съществени аспекти при начисляването и събирането на приходите от съдебни такси. За област „Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договори за обществени поръчки“ също е установено съответствие на управленските решения във връзка с организацията и провеждането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори с правната рамка. Частично несъответствие с изискванията на правната рамка е констатирано за област „Управление на човешките ресурси“, като са дадени препоръки за отстраняването им.

Пленумът на ВСС даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Прокуратурата на Република България да предостави безвъзмездно за управление на Община Несебър движими вещи, поради невъзможност да бъдат използвани за нуждите на Прокуратурата. Предложението е във връзка с изтекъл срок на договор за ползване на помещения от Районна прокуратура – Несебър. През периода на ползването помещенията са оборудвани с инвентар, който трайно е прикрепен и Община Несебър е изразила съгласие да го придобие.

Пленумът на ВСС даде съгласие, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Административен съд София – област да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил, поради отпаднала необходимост, на Районен съд – гр. Дулово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във