Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха информация от ИВСС относно изпълнение на мерки от Анализа на отводите на съдиите от наказателното отделение на РС – Плевен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията от Инспектората към ВСС относно изпълнени мерки, дадени в анализ на отводите на съдиите от наказателното отделение на Районен съд – Плевен за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2019 г., изготвен от Аналитичното звено на Инспектората към ВСС по Заповед № ПП-01-103/2013 г. на главния инспектор на ИВСС, ведно с анализа. Съдийската колегия реши Анализът да бъде взет предвид при евентуални промени в Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд.

През 2013 г. ИВСС е извършил комплексна планова проверка в Районен съд – Плевен по наказателни дела, като е констатиран значителен брой отводи и самоотводи на съдиите от наказателното отделение на съда, поради което в Акта за резултатите от проверката е отправена препоръка към административния ръководител на съда ежемесечно да изпраща в Инспектората съдебните актове по отводите. Аналитичното звено към ИВСС е извършвало ежемесечен анализ на основанията за отвод и дали същите са в съответствие с чл. 29 от НПК. В такъв анализ от м април 2026 г. е констатирано, че отводите и самоотводите, съобразени с чл. 29, ал. 1 от НПК (т. нар. абсолютни основания), са много по-малко от актовете, обосновани с чл. 29, ал. 2 от НПК (т. нар. относителни основания) – когато поради други обстоятелства съдията може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото. В тази връзка през м. юни 2026 г. са отправени към председателя на съда препоръки за изпращане в ИВСС веднъж на шест месеца на актове за отвод на основание чл. 20, ал. 2 от НПК.

Въз основа на получените копия на съдебните актове, с които съдиите от наказателното отделение на Районен съд – Плевен са си направили отводи, и предвид данните от регистър на отводите и самоотводите, водени в районния съд е изготвен анализ обхващащ периода 01.01.2017 г.- 30.06.2019 г. Поради разминаване в броя на отводите, изпратени в ИВСС и тези, посочени в официалната страница на съда, са анализирани единствено реално постъпилите в ИВСС заверени копия от актове на районния съд за отводи, мотивирани с чл. 29, ал. 2 от НПК, както и информация от Регистъра на отводите, воден в съда. Въз основа на направените констатации и изводи са дадени препоръки към административния ръководител и към съдиите от наказателното отделение на Районния съд.

В писмо от и. ф.  административния ръководител на Районен съд – Плевен до главния инспектор на ИВСС е посочено, че в изпълнение на дадените указания на 06.12.2019 г. е проведено общо събрание на съдиите, на което са обсъдени анализа на ИВСС и големия брой отводи по чл. 29, ал. 2 от НПК, като са предприети следните мерки: при всеки случай на отвод, съдията-докладчик да посочва конкретни фактически обстоятелства, както и обективните данни, които да сочат конфликт на интереси или неговата предубеденост; на всеки три месеца да се провежда общо събрание за обсъждане и анализиране на отводите по НПК и ГПК, като анализа се представя  от един съдия в гражданско и един съдия в наказателно отделение. Разгледани са отводите за периода от 01.09.2019 г. до 30.11.2019 г.

Отчетено е, че сред прилаганите мерки за преодоляване на случаите на неоснователни и немотивирани по същество отводи са ежемесечно публикуване на интернет сайта на съда на регистъра за отводите и отразяване в становището на Комисията за професионална етика при районния съд на броя на отводите на атестирания магистрат за периода на атестацията. В писмото е уточнено, че регистърът на отводите се генерира автоматично от деловодната програма и излагането накратко на обстоятелства за отвод, а не само разпоредбата на НПК, зависи от разработчиците на деловодната програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във