Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха информация за изпълнение на бюджетите на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2019 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.

За посочения период във ВСС са постъпили приходи в размер на 432,932 млн. лв., от които 78,31 % са приходи от субсидия, 19,27 % са постъпления от съдилищата и 1,68 % са приходи от НАП. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е 78,91 %., при среден ръст на изпълнение 83,33 %.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 91,530 млн. лв. и бележат спад от 6,23% в сравнение с м. октомври 2018 г. Неизпълнението на приходите за 10 месеца е 5,137 млн. лв.

Приходите от съдебни такси са в размер на 76,866 млн. лв. при план за 10-те месеца – 83,333 млн. лв. Неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.10.2019 г. е 6,468 млн. лв. и е налице 1,41 % намаление на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2018 г.

Другите приходи от дейността на органите на съдебната власт без дарения и помощи от страната и чужбина са 14,664 млн. лв., като е налице преизпълнение на приходите от други дейности в размер на 1, 331 млн. лв.

Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на 10,135 млн. лв. и представляват 11,07 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт за десетте месеца на 2019 г. са 549,802 млн. лв., което представляват 77,39 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение за този период 83,33 %. По-високо е усвояването на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала. Разходите се увеличават с 13,33 % в сравнение с м. октомври 2018 г.

Средствата за заплати са в размер на 344,581 млн. лв. и представляват 62,67 % от общата сума на разходите за месец октомври 2019 г. Увеличението в сравнение с м. октомври 2018 г. е 11,44 %.

Разходите за персонал са в общ размер на 496,347 млн. лв. или 90,28 % от общите разходи към 31.10.2019 г.

Разходите за издръжка са в размер на  45,981 млн. лв. като средствата за текуща издръжка представляват 8,36  % от разходите към 31.10.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 7,474 млн. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за девет месеца е 21, 394 млн. лв.; изпълнението за м. септември 2019 г. е 22,66 % при среден процент 75%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във