Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31 май тази година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2020 г, която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Задълбочава се тенденцията започнала през м. март 2020 г. за неизпълнение на собствените приходи по бюджета на съдебната власт. Изпълнението на приходите по бюджета към 31.05.2020 г. бележи спад от 28,24% при среден процент на изпълнение 41,7%. Общо постъпилите приходи във ВСС са в размер на 253,078 млн. лв., от които 86,60 % от субсидия, 12,03 % от съдилищата и 0,94 % от НАП. Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 32,758 млн. лв. и бележат спад от 28,97% в сравнение с м. май 2019 г. Неизпълнението на приходите е в размер на 15,575 млн. лв. Приходите от съдебни такси са в размер на 25,894 млн. лв. при годишен план за 2020 г. – 100 млн. лв. Неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.05.2020 г. е 15,773 млн. лв. и е налице 35,71 % намаление в сравнение със същия период на 2019 г.

Другите приходи от дейността на органите на съдебната власт са 6,864 млн. лв. като преизпълнението към 31.05.2020 г. е 0, 197 млн. лв. Налице е увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2019 г. с 14, 94 %. Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на 2,290 млн. лв. и представляват 6,99 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.05.2020 г. са в размер на 311,027 млн. лв., което представляват 39,53 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение 41,7 %. Разходите са увеличени с 8 % в сравнение с м. май 2019 г. Средствата за заплати са в размер на 189,544 млн. лв. и представляват 60,94 % от общата сума на разходите за месец май 2020 г. Увеличението в сравнение с м. май 2019 г. е 10,78 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала – 75,27 %, тъй като по този параграф основните заложени средства са за изплащане на облекло и за обезщетения.

Капиталовите разходи възлизат на 2,933 млн. лв. Изпълнението им е ниско - 8,18 %, което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във