Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха концепция за задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела в съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК) прие за сведение и изпраща на министъра на правосъдието Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела в съдилищата.

Концепцията очертава конкретни стъпки и действия за въвеждане на института на задължителната съдебна медиация по определени видове граждански и търговски дела, с цел намаляване на натовареността на съдилищата, осигуряване на икономична и облекчена алтернатива за гражданите и бизнеса при разрешаване на спорове. Медиационни процедури се предвиждат при развод по исков ред, при съдебна делба, при спорове за промяна на свързаните с родителската отговорност мерки, личните отношения с бабата и дядото, спорове между съсобственици или във връзка с отношенията в етажната собственост и други.

Задължителният характер на медиацията трябва да осигури участието на страните по спора в процедурата по медиация, което към настоящия момент е сред пречките за нейното провеждане. Тя следва да се реализира под формата на задължително участие на страните по делото в първа медиационна среща, а последващите ще се осъществяват само при тяхно съгласие. Поставя се изискване да се провежда само чрез центровете по медиация към съдилищата. Предвижда се пилотно въвеждане на задължителната съдебна медиация във функциониращите съдебни центрове по медиация към съдилищата в гр. София, гр. Варна, гр. Пазарджик и гр. Перник. В останалите 24 съдебни центрове към окръжните съдилища това трябва да стане не по-късно от началото на 2023 г.

Концепцията е изготвена от създадената по решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК работна група в състав Александър Ангелов – съдия от Софийски градски съд, Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна, Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик, Евгени Георгиев – съдия в СГС, Михаил Алексов – председател на Районен съд – Перник, Александър Ангелов – председател на СРС, Десислава Жекова – съдия в Окръжен съд – Варна, Владимир Вълков – съдия в СГС, Свилена Димитрова – адвокат от Софийска адвокатска колегия, Албена Комитова – адвокат от САК, Даниела Александрова – заместник-председател на СГС, Георги Чехларов – заместник-председател на СРС, Райна Стефанова – заместник-председател на СГС. Приоритет в нейната дейност е преодоляването на диспропорциите в натовареността на съдилищата, разширяването на приложението на извънсъдебните способи за решаване на спорове и доразвиване на техния капацитет чрез надграждане на съществуващата уредба на института на медиацията. Работната група е изследвала както чуждестранния опит в прилагането на медиацията, така и нейните традиции в българското общество. Тя е констатирала, че използването на медиацията в България е твърде ограничено в момента, същевременно броят на съдебните дела се увеличава независимо от намаляването на населението, предвид това е необходимо да се намерят ефективни извънсъдебни способи за решаване на спорове и да се утвърди като култура в обществото, като се стимулира извънсъдебната медиация.

Алтернативното решаване на спорове е включено сред стратегическите цели на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа, то е сред препоръките на Европейската мрежа на съдебните съвети и се явява водещ приоритет на ВСС.

Концепцията за въвеждане на задължителна съдебна медиация надгражда постигнатото по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет, по който са изградени пет пилотни центрове за медиация по апелативни райони. Реализирането на концепцията е въплътено в проект в Националната програма за развитие България 2030 с наименование „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“. Очаква се дейността по него да започне през 2021 г., като в първата фаза освен въвеждане на задължителна съдебна медиация в четирите пилотни центрове, се предвижда разработване на план за необходимите промени в тяхната работа и изготвяне на предложения за законодателни промени. Ще бъдат изготвени анализ и техническо задание за реализиране на модул в Единната информационна система на съдилищата за администриране на провежданите медиации по делата, както и провеждане на разяснителни кампании сред заинтересованите групи. Във втората фаза на проекта ще бъдат създадени нови 15 центрове по медиация към окръжните съдилища и ще се разширят съществуващите 9 центъра, ще се направи подбор и обучение на медиаторите, както и на съдии за подбор на дела, по които да се провежда задължителна медиация.

Осъществяването на Концепцията налага промени в Закона за медиацията, в Гражданския процесуален кодекс и други нормативни актове, свързани с прилагането на медиацията в гражданскоправни и търговски спорове. С тях ще се гарантират правата и интересите на страните, като се повиши ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване, доверието в съдебната система и се подобри бизнес средата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във