Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха методика за определяне на разходоориентиран размер на съдебните такси, включително и при медиация

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад за изпълнение на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. Приета е и Методика за определяне на разходоориентиран размер на съдебните такси, включително при медиация и предложенията за промени в размера на съдебните такси и извършена оценка на въздействието на променените такси върху бюджетните приходи от държавни съдебни такси, в изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Добро управление“ по проекта. Методиката ще бъде изпратена на Министерството на правосъдието и на Министерството на финансите за предприемане на действия за усъвършенстване на законодателството, съгласно Закона за нормативните актове.

Целта е съдебните такси да отразяват реално направените разходи за съдебната дейност, като се постигне баланс между приходите от такси необходими за административното и съдебно обслужване на гражданите. Методиката може да се прилага за определяне както размера на конкретна съдебна такса, така и общо за всички такси по Тарифа 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурите, следствените служби и Министерство на правосъдието и за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и АПК. Направена е и оценка на въздействието на промените на размера на таксите върху приходите от държавни съдебни такси, като е изготвена прогнозата за величината на държавните такси в съдебната система до 2031 г., при отчитане на ефектите от промяна на темповете на инфлация и изменения на доходите, както и дяла на приходите спрямо разходите за единица съдебна дейност.

Според методиката, размерът на таксите не съответства на разходите, които се влагат при извършване на съдебни действия, като резултатите от оценка на размера на таксите показват необходимостта от корекция и актуализация. Предлага се размера на таксите в съдебната система да се актуализира на всеки пет години.

В началото на отчетния период в изпълнение на дейност 3 „Оценка на съдебни такси“ на Министерство на правосъдието и на Министерство на финансите са изпратени изготвените от ДЗЗД „Програмно бюджетиране“ резултати по поддейност 3.1. „Оценка за частта от бюджета на съдебната власт, която се формира от такси“ и Поддейност 3.2. „Анализ на стойността на предоставяната услуга, включително и при медиация, и адекватното ѝ отразяване в системата на съдебните такси“, за становища и коментари. През месец февруари е проведена онлайн кръгла маса за представяне на изготвената оценка на системата за съдебни такси, с участието на представители на двете министерства и на 30 съдилища.

През посочения период са представени и окончателните доклади по дейност 3 – „Оценка на системата за съдебни такси, съдържащ оценка на частта от бюджета на съдебната власт, която се формира от такси и анализ на стойността на предоставяната услуга, включително и при медиация, и адекватното ѝ отразяване в системата на съдебните такси“ и „Формулирани предложения за промени в размера на съдебните такси и извършена оценка на въздействието на променените такси върху бюджетните приходи от държавни съдебни такси“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във