Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха обобщения отчет на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Обобщен отчет за дейността на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ (КДДВИВСС) към СК на ВСС и за образуваните дисциплинарни производства срещу съдии и наложени дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

В него се посочва, че през миналата година КДДВИВСС е провела 27 редовни и 7 извънредни заседания. По внесените от Комисията предложения за образуване на дисциплинарни производства Съдийската колегия е образувала четири дела, като две от предложенията за налагане на дисциплинарно наказание са направени от съответния административен ръководител и две от ИВСС. По друго предложение не е образувано дисциплинарно дело. Приключени са 14 дисциплинарни производства срещу съдии, образувани пред предходни периоди. По 6 дела е наложено наказание „забележка“, едно е завършило с наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, 4 дела са прекратени, по едно производство не е наложено дисциплинарно наказание, а по две дела при проведените гласувания не е прието решение на СК на ВСС по направените предложения за налагане на дисциплинарно наказание.

Колегията е потвърдила наложените с две заповеди на административни ръкодители наказания „забележка“ на съдии. Приети за сведение са три заповеди на административни ръководители за обръщане на внимание на магистрати. Без уважение е оставено постъпило искане за възстановяване на длъжност на временно отстранен съдия.

През 2019 г. са постановени от Върховния административен съд 5 окончателни решения по дала, образувани по жалби срещу решения на Съдийската колегия по дисциплинарни дела.

КДДВИВСС-СК отбелязва въз основа на посочените данни тенденция за значително намаляване на образуваните по реда на чл. 316 от ЗСВ дисциплинарни производства, като направените през отчетния период предложения по чл. 312 от ЗСВ за налагане на дисципллинарни наказания на съдии са три пъти по-малко от тези през 2018 г. От образуваните общо 4 дисциплинарни дела, 2 са с предмет нарушения, свързани със системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони при разглеждане и приключване на делата, действия и бездействия, които неоправдано забавят производството по делата, както и неизпълнение на други служебни задължения, други  2 са за нарушения, свързани с действия или бездействия, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, които накърняват престижа на съдебната власт.

КДДВИВВС-СК констатира противоречива съдебна практика на Върховния административен съд относно преценката, която следва да се извърши при проверка на допустимостта на направеното предложение по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат и конкретно съществува ли задължение на ВСС да образува дисциплинарно производство или има право на преценка за обоснованост на предложнието преди образуване на дисциплинарно производство.

През миналата година КДДВИВВС-СК е разгледала 37 броя сигнали от ИВСС, изготвени на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ; 58 актове с резултати от извършени комплексни, планови, контролни и тематични проверки от ИВСС; 91 броя информации от ИВСС относно изпълнение на препоръки, дадени в актове и сигнали от проверки на Инспектората; 6 броя данни за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периоди от 2018 г. и от 2019 г., 6 отчета на министъра на правосъдието за постъпили и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ за периоди от 2018 г. и 2019 г., два броя „Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок“ и други. Проведени са две срещи на членовете на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската и към Прокурорската колигии на ВСС с представители на ИВСС и на Министерството на правосъдието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във