Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха правила за изменение и допълнение на начина за избор на членове на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правила за изменение и допълнение на Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, във връзка с оставката на изборен член на ВСС от Прокурорската колегия и предстоящото провеждането на Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС.

Прокурорската колегия на ВСС, с решение по протокол № 23/24.06.2020 г., предложи изменения и допълнения на Правилата, касаещи изискуемите от кандидатите декларации по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; съдържанието на досиетата им в системата за електронен избор на членове на ВСС и възможността за провеждане на общи събрания дистанционно чрез видеоконферентна връзка. След обсъждане на предложението на заседание  на Пленума на ВСС, проведено на 25.06.2020 г., същото бе изпратено на Правната комисия към Пленума на ВСС, за разглеждане и съобразяване с последните изменения в Закона за съдебната власт. Комисията по правни въпроси е идентифицирала необходимостта от прецизиране на разпоредбите на чл. 12, чл. 13, чл. 19, чл. 21 и чл. 47 от Правилата и е обсъдила необходимостта от избор на мандатна комисия, доколкото същата не е изрично регламентирана в ЗСВ.

След обсъждане на предложения проект за изменение и допълнение на Правилата, Пленумът на ВСС прие следните редакции:

В чл. 12, ал. 4, изречение второ се прави следното изменение: „В същия срок кандидатите представят декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ“.

В член 13, ал. 7 се изменя по следния начин: „Публикуването на документите се извършва в съответствие с изискванията за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация“.

В чл. 14, ал. 1, буква „й“ разпоредбата придобива следната редакция: „декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на решения за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ“.

Направени са и промени в чл. 19 – „Срещите на кандидата с избиратели се провеждат в сградите на съдебната власт или чрез видеоконферентна връзка. Административните ръководители са длъжни да осигурят провеждането на тези срещи при равнопоставеност на всички желаещи кандидати“.

Създадена е нова ал. 3 в чл. 21 със следното съдържание: „В условията на обявено от Народното събрание на Република България военно или друго извънредно положение, както и в условията на извънредна епидемична обстановка, по решение на Пленума на ВСС и при наличие на техническа възможност, общото събрание може да се провежда дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на видеоконферентна връзка“.

 В чл. 22, ал. 2 „Откриващите общите събрания обявяват броя на присъстващите членове на общото събрание според регистрираните членове в списъка по чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и предлага да бъде избран председател на Общото събрание“ накрая се добавят думите „от присъстващите членове“.

В чл. 25, се отменя ал. 1, свързана с избора и състава на мандатна комисия на общото събрание, като навсякъде в Правилата думите „мандатна комисия“ се заличават. В чл. 26 се заличава изречение второ и разпоредбата се променя по следния начин „Председателят на общото събрание отчита и обявява резултата за избора на членовете на избирателните комисия и секционните комисии“. Променена е номерацията на Глава девета като Раздел IV става Раздел III.

В чл. 47, ал. 3 е уточнен реда за разглеждане на жалби срещу решението на избирателната комисия за обявяване резултатът от избора, като разпоредбата е изменена по следния начин: „Съставът разглежда жалбата по реда на Административнопроцесуалния кодекс в открито съдебно заседание с призоваване на жалбоподателя и представител на избирателната комисия и се произнася с решение в 14-дневен срок, което е окончателно.

Пленумът на ВСС взе решение в § 1, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби след думите „изм. и доп. с решение по Протокол № 45 от 08.12.2016 г.“ да бъде добавено „изм. и доп. с решение по Протокол № 12/06.04.2017 г., изм. и доп. с решение по Протокол № 16/01.07.2020 г. Приетите изменение и допълнения да се отразят в Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет“.

Пленумът на ВСС предлага на министъра на правосъдието да утвърди актуализирания образец на декларацията по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличие на частен интерес.

Настоящият образец на декларацията е утвърден през 2017 г. и не съответства на ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във