Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха проектобюджета за 2015 г. на съдебната власт

Висшият съдебен съвет прие внесения от служебния министър на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт за 2015 г. и бюджетните прогнози за 2016 г. и 2017 г., с доклада и приложенията към него, като взе решение за внасянето му в Министерството на финансите в указания срок за включване в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.


Председателят на Комисия "Бюджет и финанси" към ВСС Михаил Кожарев представи становище на комисията във връзка с проектобюджета за 2015 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2016 г. и 2017 г. Посочено бе, че в съответствие с Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2015 г. и Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016 и 2017 г. на МФ, до органите на съдебната власт са изпратени указания за подготовка на проектобюджета за 2015 г. и разчети за периода 2016 - 2017 г.


Получените данни от органите на съдебната власт са консолидирани, като изготвените разчети са на база щатна численост, без да се предвиждат индексация на заплатите и допълнителни трудови възнаграждения, но в предложенията на органите на съдебната власт като цяло са предвидени средства за 301 нови щатни бройки (в т.ч.: ВКС - 12 щ. бр. и Съдилища - 289 щ.бр.). Общият размер на разходите по години е, както следва:


- 2015 г. - 565,7 млн.лв.


- 2016 г. - 561,5 млн.лв.


- 2017 г.  - 563,2 млн.лв.


Предложената разходна част на бюджета е неприемлива според Комисия "Бюджет и финанси" , поради което е изготвен нов вариант на проект на бюджет на съдебната власт, в който не се предвиждат нови щатни бройки.


Разчетите са разработени на база очакваното изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2014 г., което възлиза на 460,7 млн. лв. Предвидени са и необходимите средства в размер на 63,0 млн. лв., във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, засягащи промени по отношение метода за формиране възнагражденията в съдебната система, а именно съобразно средната работна заплата в публичния сектор.


Други 20 млн. лв. са предвидени във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за изграждане на информационни системи и реализиране на електронно правосъдие.


За тези средства специално е изготвена и изпратена финансова обосновка на министъра на правосъдието. Осигуряването им би довело до подобряване резултатите от дейността на съдебната система, нейното публично финансиране и равнище на заплащане на заетите в сектора, което гарантира устойчивостта на функционирането и независимостта на съдебната власт, включително и равенство с останалите власти по отношение метода за определяне на възнагражденията. Изграждането на електронни системи за електронно правосъдие гарантира прозрачност на процесуалните действия по съдебния процес, бърз достъп до информация на физическите и юридически лица и по-голямо доверие на обществото в съдебната система.


Общият размер на разходите по години е, както следва:


- 2015 г. - 543,7 млн.лв.


- 2016 г. - 527,0 млн.лв.


- 2017 г. - 529,4 млн.лв.


В проектобюджета на съдебната власт за 2015 г. не са предвидени средства за нови щатни бройки.


Предвид изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. в частта по приходите, размерът на заложените за следващите три години е, както следва:


- 2015 г. - 127,0 млн.лв.


- 2016 г. - 128,0 млн.лв.


- 2017 г. - 129,0 млн.лв.


Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени нужди по 900 хил.лв. за всяка година от прогнозния период.


При разработването на разходната част в проектобюджета за 2015 г. и прогнозата за 2016 и 2017 година е предвидено оптимално финансово осигуряване на следните основни политики:


- Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата;


- Спазване на законността в Република България;


- Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост;


- Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи;


- Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност;


- Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) (чл.379, ал.1 и 2 от ЗСВ);


- Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България - електронно правосъдие.


Във връзка с приключилия проект по ОПАК "Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт" и при евентуални промени в законодателството, Висш съдебен съвет има готовност при изготвяне на проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г., пилотно да тества изработване на програмен формат на бюджета със следните програми: Управление на органите на съдебната власт; Електронно правосъдие; Правораздаване; Повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители и Администрация. Всяка програма съдържа подпрограми, които включват конкретни дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във