Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха сигнали до Лозан Панов и министъра на правосъдието заедно с копие на Анализ на данни от проверка на ИВСС на дела за несъстоятелност

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение сигнали по чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗСВ до председателя на ВКС и по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ до министъра на правосъдието, ведно с копие на Анализ на данни от извършена тематична проверка на дела по несъстоятелност, възложена на ИВСС с решение по протокол № 8/21.02.2017 г. на ВСС.

Според анализа на ИВСС, в хода на тематичната проверка по образуването и движението на делата по несъстоятелност в окръжните съдилища в периода 2014-2016 г., са установени различни проблеми, породени от несъвършенства в действащата правна уредба, както и противоречива практика при администрирането на производствата, част от която също резултат от неяснота и наличие на празнота в закона.

Доколкото не всички проблеми, установени от ИВСС в хода на тематичната проверка са преодолени с постановеното тълкувателно решение от 03.12.2018 г. по тълк. дело № 1/2017 г. на ВКС, а същевременно не попадат в обхвата на новообразуваното тълк. дело № 2/2018 г. на ВКС, от ИВСС предлагат за тях да бъдат потърсени решения посредством уеднаквяване на практиката на съда по несъстоятелността и преосмисляне на някои законодателни решения по въпросите за: 

1. Предвидените в разпоредбата на чл. 629 ТЗ срокове за образуване и разглеждане на производствата по несъстоятелност;

2. Подлежат ли на инстанционен контрол определенията, с които са оставяни без уважение молби на кредитори за присъединяване по чл. 629, ал. 4 ТЗ;

3. Съществуват ли процесуални пречки за паралелно развитие на повече от едно производство по несъстоятелност срещу един и същ длъжник и какъв следва да е редът за разглеждането им;

4. Необходимостта от регламентация на специални основания за спиране и прекратяване на производствата по несъстоятелност при наличие на множество образувани дела срещу един и същ длъжник;

5. Изменение в разпоредбата на чл. 685 ТЗ с предвиждане на задължение за кредиторите за представяне на препис от молбата за предявените вземания с приложенията за синдика;

6. Обсъждане в съдилищата и изясняване на ролята на съда като орган във фазата на открито производство по несъстоятелност, предвид констатираните случаи на заместване на волята на събранието на кредиторите с актове на съда;

7. Обсъждане в съдилищата на констатираната практика да се свиква събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ в различен момент и с различен съдебен акт;

8. Уеднаквяване на момента, в който се постановява решение по чл. 710, вр. с чл. 711 ТЗ;

9. Следва ли при постановяване на решение по чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 1 и чл. 632, ал. 5 ТЗ /последното постановено в хипотезата на открито производство на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ и преди решение по чл. 710, вр. чл. 711 ТЗ/, диспозитивът да съдържа всички реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 711 ТЗ, предвид установената практика да се постановяват решения с различно съдържание, а впоследствие - повтарящи се или допълващи решения.

На основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен съвет отправя сигнал за искане на основание чл. 125 от ЗСВ за приемане на тълкувателно решение от ВКС, което да отговори на следните въпроси:

1. Кой е моментът за свикване на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ;

2. Има ли съдът правомощие да замести волята на кредиторите и да не свика събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ, когато липсва имущество в масата на несъстоятелността или когато то се изразява в парични средства, които не подлежат на оценка и осребряване;

3. В кой момент настъпват процесуалните предпоставки за постановяване на решение по чл. 710, вр. с чл. 711 ТЗ в производство, открито на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ, когато той е обусловен от изтичане на срока за депозиране на оздравителен план;

4. В кои случаи реквизитите по чл. 711 ТЗ са задължително съдържание на решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във