Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха указания относно осигуряване на квалифицирани електронни подписи от съдебни заседатели

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Указания относно осигуряване и използване в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) на квалифицирани електронни подписи (КЕП) от съдебните заседатели, участващи в състава на съда по наказателни дела като първа инстанция, съгласно чл. 28, ал. 1, т. т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс“. С тях съдебните заседатели се въвеждат като потребители в ЕИСС към съдилищата, в които се разглеждат наказателни дела като първа инстанция от съдебни състави с участието на съдебните заседатели, с права за ограничен достъп в системата с КЕП. С приетата редакция на т. 7 от раздел II на Указанията се урежда КЕП на съдебните заседатели да се съхраняват в сградата на съда, като административният ръководител определя със заповед служител от администрацията, който да отговаря за съхранението и предоставянето на КЕП на съответния съдебен заседател за конкретното съдебно заседание. Редакцията е предложена от работната група, създадена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС.

Приетите от Съдийската колегия Указания са свързани с измененията на НПК, приети със ЗИД на ГПК, публикуван в ДВ, които влизат в сила на 30 юни 2021 г. и предвиждат подписване на съдебните актове с КЕП от членовете на съдебния състав. Съгласно чл. 310, ал. 1 - ал. 3 от НПК присъдата се изготвя в ЕИСС и се обявява от председателя на съдебния състав незабавно, след като е подписана с КЕП от всички членове на съдебния състав.

Административните ръководители на съдилищата трябва да осигурят съответния брой квалифицирани електрони подписи на съдебните заседатели, които са избрани за съответния съд. Те имат ограничено право на достъп в ЕИСС, което включва само достъпване до електронното дело, по което са избрани на случаен принцип, без право на редакция и добавяне в съдържанието на документи, а само изпълнение на функцията за преглед и за подписване с КЕП на актовете по електронното дело, в качеството им на членове на съдебния състав.

Facebook logo
Бъдете с нас и във