Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха внесения от правосъдния министър проектобюджет на третата власт за 2021 г. и актуализираните прогнози за следващите две години

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г. с доклад и приложенията към него. Те ще бъдат изпратени в Министерство на финансите и Министерски съвет в указания срок – 15.09.2020 г., за включване в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Пленумът на ВСС възложи мандат на представляващия ВСС, главния прокурор на Република България и председателите на Върховен касационен съд и Върховен административен съд да проведат срещи и консултации с компетентните органи във връзка с проекта на бюджет на съдебната власт за 2021 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г.

Основните параметри на проектобюджета и актуализираните бюджетни прогнози са разработени на база на утвърдените бюджети за 2020 г. на органите на съдебната власт като са предвидени допълнителни разходи, необходими за нормалното им функциониране и осигуряващи бързо правораздаване и изграждане на информационни системи за реализиране на електронно правосъдие. При изготвянето на разчетите са използвани обективните потребности от числеността на магистратите и служителите от съдебната администрация, определени спрямо броя на съдебните производства и темпа на тяхното нарастване, както и действието на Единния класификатор на длъжностите в съдебната администрация и Таблицата за заплатите на магистратите.

Предвид ситуацията в страната от месец март 2020 г. и влиянието на пандемията COVID – 19, изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2020 г. не може да се използва като база за разработване на прогноза за следващата година. Размерът на приходите за следващите три години е заложен на база на изпълнението на приходите по бюджета към 31.12.2019 г. и е в размер на 109,0 млн. лв. за всяка една от тях.

Експертният вариант на проектобюджета за 2021 г. и прогнозите за следващите две години са разработени на база заета щатна численост към 31.07.2020 г., като са използвани данните предоставени от органите на съдебната власт в справката за средствата за работна заплата, численост на магистрати и съдебни служители и осигурителни вноски. Допълнително са предвидени средства в размер на 7,4 млн. лв. за разкриване на нови щатни бройки в съдилищата, съгласно предложение на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия – 100 щ. бр. за длъжността „съдебен помощник“, 74 щ. бр. за длъжността „системен администратор“ и 158 щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“. Предложението е във връзка с паралелното функциониране на четирите деловодни системи на съдилищата и Единната информационна система на съдилищата в продължение на 36 месеца. Разходите по проектобюджета на съдебната власт за 2021 г. и бюджетните прогнози за 2022 г. и 2023 г. са разработени като за база е използван бюджета на съдебната власт за 2020 г. и предложенията на органите на съдебната власт.

         - 2021 г. – 909,9 млн. лв.

         - 2022 г. – 972,0 млн. лв.

         - 2023 г. – 1021,9 млн. лв.

Предвидена е актуализация на работните заплати спрямо утвърдения бюджет за 2020 г., за да се приложат законовоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система. Съгласно чл. 233, ал. 6, изречение първо от ЗСВ по проектобюджета на Прокуратурата на Република България, ВКС, ВАС и съдилищата са предвидени средства в размер на 24,4 млн. лв. за допълнителни възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт с натовареност о-висока от средната, в размер на три основни възнаграждения.

Съгласно чл. 233, ал. 6, изречение второ и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ по бюджетите на съдилищата и на ПРБ са планирани 4,4 млн. лв., с които ще се обезпечи изплащането на допълнителни средства в размер на четири основни възнаграждения за магистратите и съдебните служители от апелативния специализиран наказателен съд, специализирания наказателен съд, апелативна специализирана прокуратура и специализираната прокуратура.

Заложените средства за актуализиране на ранговете на съдебните служители и изменение на Класификаторите на длъжностите в администрацията на ПРБ, ВКС, ВАС и съдилищата са в размер на 13,7 млн. лв.

Заложените средства за осигуровки възлизат на 25,1% от средствата за заплати, което е с 15,4 млн. лв. повече спрямо бюджет 2020 г. или е налице увеличение от 12,3%.

Разходите за други възнаграждения и плащания са както следва:

         - 2021 г. – 65,3 млн. лв.

         - 2022 г. – 73,1 млн. лв.

         - 2023 г. – 70,1 млн. лв.

Средствата за обезщетения по ЗСВ и КТ са в размер на 15,8 млн. лв. (68 магистрати и 264 съдебни служители). Предвидени са средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, както и за персонал по извън трудови правоотношения, които са на база коригирани предложения на органите на съдебната власт. Предвидени са средства за изплащане на възнаграждения на членове на конкурсни комисии в размер на 400 000 лв., както и за изплащане на възнаграждения на членовете на помощните атестационни комисии в размер на 169 800 лв. за всяка година.

Разходите за издръжка по години са следните:

         - 2021 г. – 83,1 млн. лв.

         - 2022 г. – 84,8 млн. лв.

         - 2023 г. – 84,1 млн. лв.

Увеличението спрямо утвърденият бюджет за издръжка за 2020 г. е в размер на 7,2 млн. лв. Предвидени са средства за застраховка Злополука на магистрати и съдебни служители и застраховки на автомобили, за наеми на сгради ползвани от органите на съдебната власт, за вода, горива и енергия и за командировки в страната и чужбина. Разходите за текущ ремонт са увеличени с 2,3 млн. лв., от които за ВАС е предвиден 1,1 млн. лв. за ремонт на сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ и на учебната и почивна база в с. Лозенец.

В разходите са включени средства в размер на 7,2 млн. лв., които са заложени в справката за разходите в областта на електронното управление и на използваните информационни и комуникационни технологии изпратена н Държавна агенция „Електронно управление“, изготвена на база предложенията на органите на съдебната власт. Предвидени са средства за местни данъци и такси в размер на 3,7 млн. лв.

Средствата за основен ремонт и придобиване на сгради за всички органи на съдебната власт са предвидени по бюджета на ВСС и са в размер на 40,7 млн. лв. за 2021 г.; 26,6 млн. лв. за 2022 г. и 5,1 млн. лв. за 2023 г.

За придобиване на компютри и хардуер, придобиване на копирни машини, телефонни централи и телефонно оборудване, както и за придобиване на програмни продукти са заложени средства в размер на 12,1 млн. лв., съгласно предоставената справка в ДАЕУ.

Капиталовите разходи по години са както следва:

         - 2021 г. – 55,5 млн. лв.

         - 2022 г. – 36,6 млн. лв.

         - 2023 г. – 14,9 млн. лв.

Резервът за неотложни и непредвидени нужди е в размер по 900 хил. лв. за всяка година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във