Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха Вътрешни правила за дисциплинарната дейност на Съдийската колегия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за дисциплинарната дейност на СК на ВСС. Те уреждат вътрешния ред и критериите, и обявяват установената практика при провеждане на дисциплинарната дейност на СК при упражняване на нейните правомощия по прилагане на разпоредбите на Глава шестнадесета от Закона за съдебната власт – по отношение на съдии, административни ръководители на съдилища и техните заместници. Целта на правилата е да се гарантира прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес, да се създаде единна практика в дисциплинарното производство с единен подход и начин на събиране на доказателства, като на дисциплинарно привлеченото лице се осигури право на защита в пълен обем.

С решението на Колегията се отхвърлиха текстове, предвиждащи сред проверяваните от СК предпоставки за допустимостта на предложението за образуване на дисциплинарно производство, да се включи обосноваността на това предложение, съответно, че такова не се образува, когато предложението е необосновано.

Правилата са изработени от работна група, в чийто състав влизат всички членове на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ и представител на Администрацията на ВСС. Те са съобразени с направените през 2016 г. изменения на Конституцията на Република България, както и на Закона за съдебната власт, обнародвани в Държавен вестник бр. 28 от 08.04.2016 г., бр. 62 от 09.08.2016 г. и бр. 11 от 07.02.2020 г. Промените са свързани както с разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии, така и с неговата дисциплинарна дейност по отношение на вида на органите и лицата, които могат да правят предложения за иницииране на дисциплинарно производство, вида и размера на наказанията, сроковете по чл. 310, въведен е индивидуален план и други, включително в производството по чл. 319 и други.

Правилата отчитат препоръките и решенията на Венецианската комисия, на Консултативния съвет на европейските съдии, актуалния Правилник за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация и Правилата за работа на Съдийската колегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във