Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение Акт за комплексна планова проверка на ВКС - гражданска и търговска колегии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултати от извършена планова проверка на Върховен касационен съд, гражданска и търговска колегии, възложена със заповед на главния инспектор на Инспектората към ВСС. Обхватът на проверката включва образуване, движение и приключване на граждански и търговски дела в периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2017 г. в двете колегии на ВКС.

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръки, като е определил тримесечен срок за изпълнението им, с изключение на препоръките, за които съобразно закона срокът е постоянен:

1. Председателят на ВКС в изпълнение на правомощията си по чл. 114 ЗСВ да предприема ефективни мерки за контрол при спазване изискванията на ЗСВ, ГПК и на Правилника за администрацията на ВКС:

а./ за воденето на деловодните книги и извършването на периодични проверки от секретарите на колегии или от изрично упълномощено от него длъжностно лице;

б./ за своевременно разглеждане и приключване на всички дела в Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС в разумни срокове, в съответствие с чл. 13 ГПК, чл. 7, ал. 1 от ЗСВ и чл. 6, т.1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

2. Председателят на ВКС да предприема в рамките на правомощията си по чл. 114 ЗСВ инициативи и конкретни мерки за намаляване на индивидуалната натовареност и равномерно разпределение на делата между съдиите от Търговска колегия спрямо съдиите от Гражданска колегия на ВКС;

3. Всички съдии от Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС да постановяват съдебните актове в бъдеще в разумен срок, съобразно чл. 13 ГПК, чл. 7, ал. 1 от ЗСВ и чл. 6, т.1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

С решение от 11.11.2019 г. главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова е отхвърлила като неоснователно възражението, подадено от председателя на ВКС Лозан Панов, срещу Акта за резултатите от извършената комплексна планова проверка на ВКС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във