Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение доклади за промени в ЕИСС и сформираха работна група за мониторинг на изпълнението им

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от членовете на работната група създадена съгласно решение по т.т.1.4.,1.5., 1.6. и 1.7. от протокол № 23/16.09.2020 г. на Пленума на ВСС, която бе създадена с цел изготвяне на предложения за всички необходими промени в Единната информационна система (ЕИСС), които да бъдат възложени за доработка на изпълнителя по договор № 495/16.01.2019 г.  –  „Информационно обслужване“ АД, в срок до 15.10.2020 г.

Пленумът на ВСС прие за сведение и доклад от Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Красимир Шекерджиев – членове на работната група във връзка с необходимостта от последващ мониторинг по отношение на изпълнението на предложенията за оптимизация на ЕИСС. Съгласно взетото решение работната група за последващ мониторинг е в състав Вероника Имова и Драгомир Кояджиков - членове на ВСС, и до трима съдии и съдебни служители от Софийски районен съд, Софийски градски съд, Апелативен съд – София, Върховния касационен съд, както и от съдилищата от апелативните райони – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Военно-апелативния съд и Апелативния специализиран наказателен съд.

В срок до 30.10.2020 г. „Информационно обслужване“ АД следва да даде становище относно това кои от предложенията на съдилищата са за отстраняване на проблеми от недостатъци, неточности, пропуски, дефекти и/или други несъответствия с изискванията за извършването на съответното действие в системата, които препятстват изпълнението на задачите, съгласно действащите функционалности в техническата спецификация на ЕИСС, и кои касаят проблеми в резултат на несъответствия поради неточно или частично изпълнение на функционалностите в техническата спецификация на ЕИСС. В срок до 04.12.2020 г. работната група, съобразявайки становището на  „Информационно обслужване“ АД, трябва да изготви и представи доклад за извършената от фирмата изпълнител оптимизация на ЕИСС, съобразно направените предложения от съответните нива на съдилищата.

Към настоящия момент 41 съдилища работят с ЕИСС - 17-те пилотни съдилища, както и съдилищата изразили писмено желание да продължат въвеждането на нови дела в системата, след като съгласно решение на Пленума на ВСС въвеждането на нови дела в ЕИСС е спряно за периода 18 септември – 10 декември 2020 г.

Работната група за последващ мониторинг от страна на Възложителя ще осъществява дейността си до изтичане на срока по чл. 5, ал. 4 от договор № ВСС 405/06.01.2019 г. между ВСС и „Информационно обслужване“ АД като ежемесечно ще докладва пред Пленума на ВСС последващото изпълнение на предложенията от съответните нива на съдилищата.

Докладът на работната група с участието на съдии от Върховния касационен съд ще бъде изпратен на Комисията по правни въпроси, на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“, както и на работната група за изготвяне на предложения за промени в процесуалните закони.

Пленумът на ВСС заличи от състава на Работната група Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор „Участие на представителите на съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“ в екипа за управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, във връзка със заявлението му за отвод от участие в нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във