Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение Стратегия за развитие на пенитенциарната система у нас до 2025 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Стратегия за развитие на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г. В нея са формулирани основните стратегически цели, мерки и очакваните резултати от тяхното изпълнение, като се основава на изискванията на международните правни документи по правата на човека, добри чуждестранни практики в областта, европейските стандарти за демократизиране на институциите и за хуманно третиране на закононарушителите.

Проектът на стратегията е изготвен в Министерство на правосъдието в рамките на реализирането на проект: „Модернизиране на пенитенциарната система в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, чрез Европейския Социален фонд. Основните цели, залегнали в Стратегията, са свързани с продължаване на действията по модернизиране и реформиране на пенитенциарната система в съответствие с европейските стандарти, хуманизиране изпълнението на различните видове наказания с оглед постигане целите на налагането им, подобряване на управлението и рехабилитацията на правонарушителите, компетенциите и мотивацията на персонала, сътрудничеството, и възможностите за въвеждане на иновации във функционирането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби. За осигуряване на практическото изпълнение на Стратегията са изготвени План и финансов план за дейностите включени в нея.

Стратегията е съобразена с вътрешните и международните актове и възприети стандарти в областта на налагането и изпълнението на наказанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във