Параграф22 Daily

§22 Новини

Приета е стратегията за въвеждане на електронно правосъдие

Правителството прие Стратегия за въвеждане на електронно управление в сектор "Правосъдие" и на електронно правосъдие (2014-2020 г.). Нейната основна цел е да се повиши ефективността в областта на правосъдието чрез използване на електронни документи не само от органите на съдебната власт, но и от всички органи в сектора, както и при взаимодействието им с други администрации, организации, с гражданите и с бизнеса.


Изпълнението на стратегията ще осигури достъпност, която да позволи заявяване на услуга от отдалечено място, без да е необходимо да се изразходват време и средства за подаване на заявлението на място или по пощата; прозрачност, чрез която ще се предостави възможност за следене на движението на преписки и дела в реално време; еднократно събиране на данните от заявителя, като се използват и събраните вече данни от друг административен орган; защита на личните данни; повишаване на бързината и качеството на административното обслужване; улеснен достъп до обществена информация.


За повишаване на ефективността и упражняване на контрол по отношение на изпълнението на целите на Концепцията за електронно правосъдие и на приетата днес Стратегия ще бъде създаден Междуведомствен съвет за електронно правосъдие, сформиран от представители на Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във