Параграф22 Daily

§22 Новини

Приключи проверката в складовете за съхранение на взривни материали в Смядово

Приключи работата си междуведомствената комисия, която по заповед на областния управител на Шуменска област Петко Шаренков извърши извънредна проверка относно спазване на нормативните изисквания на дейностите, извършвани в производствени помещения и складове за съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия на територията на община Смядово, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Констатацията на дирекция „Инспекция по труда“ е, че към момента на проверката работи само цех за производство на нафтоселитрено промишлено взривно вещество /“Анфовекс“/. Инсталацията за топене и люспиране на вторичен тротил не работи. Съхраняваните в складовете взривни материали отговарят на капацитета на склада. Не се извършва утилизация на боеприпаси. В предприятието е извършена оценка на риска и ежегодно се извършва актуализиране. В оценката на риска са обхванати всички работни места, работни процеси, обекти, машини и съоръжения. Идентифицирани са всички опасности и основни източници на риск, с които се застрашава здравето и живота на работещите. Работодателят е съставил и утвърдил програма с планирани мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска със съответните срокове и отговорници. Разработени са инструкции за безопасна работа за всички работни процеси и всички етапи на производствения процес. Извършени са измервания на факторите на работната среда.

От предоставените протоколи е видно, че параметрите на работната среда са в границите на хигиенните норми. На работниците и служителите се осигуряват полагащите се компенсации за работа при вредни условия на труд - намален работен ден, безплатна храна и допълнителен платен годишен отпуск. Становището на ОД на МВР - Шумен е, че по време на проверката нарушения не са констатирани. Складовете на съхранение на взривни материали и артилерийски боеприпаси са оборудвани с първа категория системи за физическа защита съгласно изискванията на Наредба №7/1998г. за СФЗ на строежите. Цеховете за производство и складовете за съхранение на взривни материали са осигурени с въоръжена охрана. Има определени служители, които осъществяват контрол за спазване правилата за безопасност при работа с взривни материали и артилерийски боеприпаси. Според становището на представителите на териториална дирекция „Национална сигурност“ - Шумен към момента не са установени обстоятелства, създаващи опасност от възникване на инциденти в обектите.

По отношение на спазване на нормите за пожарна безопасност и защита на населението становището на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е, че до всички подобекти е осигурен път за противопожарни нужди. Изградено е и е в изправност външното и вътрешно противопожарно водоснабдяване. Във водоемите се съхранява противопожарен запас. Изградена е автоматика за освобождаване на противопожарния запас при възникване на пожар и пожарните хидранти са изправни. На територията на подобектите не се съхраняват горими материали извън складовите и производствени помещения. Работниците, включително и аварийната група, са осигурени с индивидуални средства за защита. Извършва се задължителен инструктаж по безопасност. Монтирана е електрическа сирена за оповестяване на работниците и служителите при възникване на инциденти и аварии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във