Параграф22 Daily

§22 Новини

Продължава оптимизирането на районните прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предприе действия за закриване на третостепенните разпоредители с бюджетни средства в структурите на второстепенния разпоредител с бюджет в Прокуратурата на Република България; закриване на съответните банкови сметки, кодовете в СЕБРА и по БУЛСТАТ; разпределяне ползването на имотите; разкриване на щатни бройки за прокурори в районните прокуратури със седалище в окръжния град, съответни на заетите към 01.01.2020 г. магистратски длъжности в закритите районни прокуратури; определяне на броя и видовете длъжности на съдебните служители в окръжните и районните прокуратури със седалище в областните градове и в новооткритите териториални отделения.

Прокурорската колегия предлага на Комисия „Бюджет и финанси“ да обсъди и внесе предложение до Пленума на ВСС за вземане на решение за закриване на третостепенните разпоредители с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет в Прокуратурата на Република България, считано от 01.01.2020 г.

Предлага се, считано от 01.01.2020 г. да бъдат закрити банковите сметки – набирателна, транзитна, сметка за наличностите, както и кодовете в СЕБРА и по БУЛСТАТ на 28-те преструктурирани районни прокуратури.

На Комисия „Управление на собствеността“ се предлага да внесе предложение до Пленума на ВСС за разпределяне ползването на имотите на закритите прокуратури.

Прокурорската колегия на ВСС възложи на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“ да внесат в срок до 18.11.2019 г. предложение, на основание чл. 194, ал. 1 ЗСВ, за разкриване на щатни бройки за прокурори в районните прокуратури със седалище в областния град, в съответствие със заетия щат на закритите прокуратури, и да вземе решение за преназначаването им без провеждането на конкурс, като определи за място на работа – съдебния район на съответната прокуратура.

На Комисия „Съдебна администрация“ е възложено да внесе в срок до 18.11.2019 г. предложение до Колегията за определяне, на броя, видовете длъжности на съдебните служители, и мястото на работа в администрациите на окръжните прокуратури, районните прокуратури и териториалните отделения, като се съобрази със средното съотношение магистрати – съдебни служители в Прокуратурата на Република България.

Прокурорската колегия на ВСС възложи на главния прокурор:

- организацията и дейността по вътрешен одит, както и инвентаризацията на имуществото на закритите прокуратури, във връзка с предаването му от закритите районни прокуратури и приемането му от окръжните прокуратури;

- организацията на преразпределянето на сградния фонд, в изпълнение на решението на Пленума на ВСС по т. I и автомобилния парка от закритите районни прокуратури на съответната районна или окръжна прокуратура;

Прекратяване на сключените договори от закритите районни прокуратури за външни услуги и доставки, считано от 01.01.2020 г.;

- организацията и контрола, свързани с изменение или прекратяване на трудовите правоотношения на съдебните служители,съобразно с утвърдения щат и видовете длъжности на районните и окръжните прокуратури по т. IV.

Facebook logo
Бъдете с нас и във