Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокуратурата изпитва МС за мерките по санкциите, наложени от ЕС на Русия

Във Върховната административна прокуратура (ВАП) е образувана преписка по информация в медиите, свързана с начина на изпълнение от Република България на санкции, наложени от Европейския съюз (ЕС) на Русия, съобщиха от прократурата.

В съобщението се посочва следното: "От ВАП са отчетени въведените задължения с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 269/2014 НА СЪВЕТА от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Според регламентите държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими за нарушение на горепосочените разпоредби, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане като уведомяват Европейската комисия за правилата.

С Решение № 789 от 20.10.2022 г. на Министерски съвет (МС) на Република България се създава Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС, в която участват представители на всички министерства, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Агенцията за обществени поръчки, на Агенция „Митници“ и на държавни органи, които имат функции във връзка с прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз.

В съответствие с правомощията да следи за спазване на законността по чл.127 от Конституцията и да предприема предвидените в правото мерки по отношение на актове и действия на административни органи и на основание чл.145 от Закона за съдебната власт, от ВАП са изискани сведения от МС и от всички министерства и ведомства, участващи в Координационната група, за предприети конкретни мерки, действия и издадени актове във връзка с наложените санкции, включително данни за конкретни санкции по отношение на физическите лица или свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи, както са изброени в приложение I от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 269/2014; разгледани въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки и с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на мерките и дерогациите от тях; други действия в изпълнение на изискванията на общностното право в разглеждания аспект, както и постигнатите резултати.

След получаване на информацията от ВАП ще се извърши преценка относно наличие на основанията за атакуване на незаконосъобразни актове и предприемане на нормативноустановените мерки при незаконосъобразни действия съобразно Административнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, а при констатиране на данни за престъпления от общ характер - ще се сезира компетентната прокуратура."

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във