Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокуратурата в Бургас спря бетоновозите в Царево

След извършване на проверка по реда на надзора за законност относно застояването на къмпинг „Юг“ - Община Царево, Окръжна прокуратура – Бургас  протестира пред Началника на РДНСК - Югоизточен район - гр.Бургас и спря изпълнението на инвестиционни проекти и издадените от главния архитект на Община Царево  4/четири/  разрешения за строеж.

Главният архитект на Община Царево е издал разрешение за строеж  на „Вилно селище“, по което е предвидено изграждането на 16 бр. вилни сгради. На място е установено започнато строителство, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите.

По инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс „Лазурно море“ в района на къмпинг „Юг“ главният архитект на Община Царево е издал и разрешение за строеж на „Сезонен хотел“, за строеж на ресторант и за преустройство и пристройка на обслужващи сгради в заведение за обществено хранене, тип Бистро. Тези обекти са реализирани и за тях са издадени съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация.

В екологичното ни законодателство са настъпили промени, съобразени с европейски директиви и създаването на екологична мрежа „Натура 2000“. Изискване на националното и наднационалното законодателство е инвестиционните предложения да се подлагат на проверки, за да се оцени въздействието им върху защитените зони.

В хода на извършената проверка е установено наличие на сиви стабилизирани дюни в района на къмпинг „Юг“. Разрешенията за строеж са  издадени, без да е проведена процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие /3БР/. Разрешено е строителство и е извършено такова, без да е проведена изискващата се процедура. Това предполага наличието на опасност от унищожаване и увреждане на най-близко разположената защитена зона - част от европейска мрежа „НАТУРА 2000. Извършването на оценка на съответствието се налага от една страна в изпълнение на екологичното законодателство на Република България, а от друга и поради това, че  бреговата ивица на къмпинг „Юг“, в който са разположени имотите, е граница на акваториалната част на защитената зона „Ропотамо“. Последствията от засиленото антропогенно присъствие са предпоставка за преки и косвени негативни въздействия особено върху морските природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на неустановено въздействие върху водите като ключов елемент на зоната.  Установената в „Къмпинг Юг“ активна плажна ивица, на която се намират подвижни дюни и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност /сиви дюни/, обуславя незаконосъобразността /нищожността/ на разрешенията за строеж.

 Горепосочените разрешения за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие, поради което прокуратурата ги е протестирала и спряла изпълнението им до разглеждането на протестите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във