Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри обвинители и следователи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 и чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с т. 18 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи,с парична награда в размер на 1300 лв., за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и трайни професионални резултати. Поощрени са 15 прокуратури и 2 следствени отдели, както следва: Апелативна прокуратура – Велико Търново; Окръжна прокуратура – София; Окръжна прокуратура – Кюстендил; Окръжна прокуратура – Пловдив; Окръжна прокуратура – Ловеч; Окръжна прокуратура – Кърджали; Окръжна прокуратура – Русе; Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе; Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна; Районна прокуратура – Перник; Районна прокуратура – Средец; Районна прокуратура – Харманли; Районна прокуратура – Поморие; Районна прокуратура – Казанлък;  Районна прокуратура – Благоевград; Районна прокуратура – Пещера и  Районна прокуратура – Кубрат.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде предоставено на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8. С посоченото решение в рамките на утвърдения неразпределен резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. са утвърдени средства в общ размер на 100 000 лв., в т.ч. 51 784 лв. за нуждите на Съдийска колегия и 48 216 лв. за нуждите на Прокурорска колегия, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.

Размерът на наградите се определя с решения на колегиите, които своевременно информират комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на корекция по бюджета на съответния орган на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във