Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС обсъди писмото на Лаура Кьовеши

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е обсъдила постъпилото писмо от Европейския главен прокурор – Лаура Кьовеши, с което тя изиска допълнителна информация за 7 от излъчените кандидати от Република България. Отговорът по поставените въпроси е изпратен своевременно, като комуникацията с Европейската прокуратура се осъществява чрез Министерството на правосъдието и Министерство на външните работи на Република България. С оглед съдържащите се в него конфиденциални данни, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет може да даде повече информация след приключване на процедурата.

Република България е осмата държава, която приключи процедурата за подбор на магистрати за длъжност „европейски делегиран прокурор“ на национално ниво. Към момента по-малко от половината държави-членки са приключили процедурата или са излъчили кандидати. Тя се провежда в съответствие с Решение на Колегията на Европейската прокуратура от 16 ноември 2020 г. Съгласно чл. 3 от същото, окончателното становище за одобрение на европейските делегирани прокурори е от компетентността на Колегията на Европейската прокуратура.

Съгласно изискванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, и съобразно проведените консултации с Лаура Кьовеши – Европейски главен прокурор, която одобри броя европейски делегирани прокурори за България, Прокурорската колегия предложи 10 кандидати за длъжността „европейски делегиран прокурор“.

В тази връзка, с писмо до Европейската прокуратура от 22.02.2021 г., са изпратени всички относими документи по проведената в Република България процедура по избор на кандидати за „европейски делегиран прокурор“, а именно: извлечение от Протокол № 5 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 10-13 февруари 2021 г., съдържащо решението за излъчените 10 броя кандидатури за европейски делегиран прокурор; пълен стенографски протокол от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съдържащ 400 страници; пълен аудиозапис на дистанционното заседание; копия от представените автобиография и мотивационно писмо на български и английски език на излъчените кандидатури; справка от Прокурорската колегия относно професионалната квалификация и стаж на кандидатите; Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, приети с решение на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 45/16.12.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във