Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС се произнесе по две възражения

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Десимира Недкова - прокурор в Районна прокуратура - Разград, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост. Тя възразява срещу определените от Комисията по атестирането и конкурсите оценки.

Колегията уважи частично възражението й като определи оценка „5“ в ЕФА „Умение за оптимална организация на работата“ с цифрово изражение 4.81. На основание ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра" и така Десимира Недкова - прокурор в Районна прокуратура - Разград, придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Решението е взето при отвод на Огнян Дамянов.

Прокурорската колегия се произнесе също и по възражението на Щелиян Димитров - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, срещу изготвена комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост, като го уважи и определи оценка „5“. Проведено е атестиране за придобиване статут на несменяемост, като Колегията прие комплексна оценка „Много добра“, с която прокурора придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Произнасянето по възражението на магистрата срещу изготвената му комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост „Много добра“ с цифрово изражение 4,81 бе отложено в заседание на 19 януари 2022 г., като тогава след изслушването му, Колегията указа на КАК да извърши проверка и да представи всички факти, свързани с подадените от прокурор Димитров протести за периода на атестирането му.

КАК предостави на Прокурорската колегия на ВСС заверени копия на всички подадени протести от прокурор Димитров, в периода на атестирането му, както и заверени копия на актовете, с които същите са уважени, респективно оставени без уважение, включително по отношение на отбелязаните два броя неразгледани протеста за 2020 г. Резултати са - 11 уважени протеста, 1 неуважен протест, 2 неразгледани към края на атестационния период протеста, които впоследствие са уважени. Посочените 2 протеста следва да бъдат статистически отчетени като уважени в периода на следващото атестиране на прокурор Щелиян Димитров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във