Параграф22 Daily

§22 Новини

Проведоха атестиране на няколко обвинители и на следовател

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Светослав Каменов Милушев - прокурор в Софийска районна прокуратура, Мария Маринова Вълчева - Цветкова – прокурор в Районна прокуратура – Плевен и Мима Костадинова Куцкова - Дамянова - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра". На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Костадин Иванов Чилев - прокурор в Районна прокуратура - Разлог, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра", като на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Костадин Иванов Чилев придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ирен Миткова Георгиева - Бабачева - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, Никола Венелинов Ставрев - прокурор в Районна прокуратура – Монтана, Георги Иванов Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Петрич и Богдана Стефанова Тончева - прокурор в Софийска районна прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Колегията, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, проведе и две извънредни атестирания на Георги Христов Кацаров – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик и Ружена Георгиева Кондева - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Разлог, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във